دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل زیستی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیکی گیاه برنج (Oryza sativa L) تحت تاثیر رژیم های رطوبتی )

نویسندگان: زهرا محمدی سلطان پور , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات متقابل قارچ میکوریز، باکتری های حل کننده فسفات و تنش خشکی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه برنج رقم صدری انجام شد. آزمایش با شش سطح تلقیح شامل تلقیح با قارچ Glomus mossea، تلقیح با باکتری های Pseudomonas fluorescens و Pseudomonas putida، تلقیح توام قارچ G. mossea با باکتری های P. fluorescens و P. putida و عدم کاربرد میکروارگانیسم در سه رژیم رطوبتی شامل روش معمول (غرقابی) 90 و 60 درصد ظرفیت زراعی بصورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد افزایش تنش خشکی باعث کاهش صفات فیزیولوژیکی گیاه برنج از جمله محتوی نسبی آب و شاخص پایداری غشا برگ می شود که این نتایج هنگام استفاده از عوامل زیستی نیز مشاهده شد. در شرایط عدم حضور عوامل زیستی و با افزایش تنش خشکی، میزان رنگیزه های فتوسنتزی کاهش یافت ولی در زمان کاربرد عوامل زیستی میزان رنگیزه های فتوسنتزی در شرایط تنش نسبت به حالت معمول غرقاب افزایش نشان داد. بر اساس نتایج این آزمایش کاربرد عوامل زیستی می تواند باعث بهبود پارامترهای گیاهی نظیر محتوی کلروفیلها، محتوی نسبی آب و شاخص پایداری غشا هم در شرایط معمول غرقابی و هم در شرایط تنش خشکی شود. مهم ترین هدف از اجرای این طرح کاهش مصرف آب و همچنین کاهش مصرف کودهای شیمیایی با استفاده از عوامل بیولوژیکی محرک رشد گیاه بوده است که این خود می تواند گامی موثر به سوی کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست باشد.

کلمات کلیدی

, برنج, تنش شوری, کود بیولوژیک, P.fluorescens, P.putida, Glomus mossea
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059091,
author = {محمدی سلطان پور, زهرا and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {بررسی تاثیر عوامل زیستی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیکی گیاه برنج (Oryza sativa L) تحت تاثیر رژیم های رطوبتی},
booktitle = {دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {برنج، تنش شوری، کود بیولوژیک، P.fluorescens، P.putida، Glomus mossea},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عوامل زیستی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیکی گیاه برنج (Oryza sativa L) تحت تاثیر رژیم های رطوبتی
%A محمدی سلطان پور, زهرا
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]