دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11

عنوان : ( بررسی پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی اکالیپتوس بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه )

نویسندگان: مریم سیادتی فر , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل اثرات مخرب استفاده از ترکیب های شیمیایی، تلاش جهانی در جهت کاهش هر چه بیشتر استفاده از این ترکیبات اختصاص یافته است که یکی از این روش ها استفاده از آللوپتی می باشد. هدف از انجام آزمایش، بررسی اثر آللوپتیکی عصاره ی برگ اکالیپتوس ( Eucalyptus globulus L.) بر برخی فاکتورهای مورفوفیزیولوژیکی سویا (L. Glycine max) و علف هرز گاوپنبه (Abutilion theophrasti Medicus) بود. بدین منظور اثر عصاره ی آبی اکالیپتوس با پتانسیل آللوپتیک بر سویا و گیاه گاوپنبه بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل غلظت های 25%،50%، 75% و100% (وزنی- حجمی) عصاره ی برگ اکالیپتوس به همراه شاهد (آب مقطر) بود. عصاره برگ اکالیپتوس بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی تاثیر معنی دار نشان داد به طوری که همه فاکتورهای فوق با افزایش غلظت عصاره کاهش یافتند. نتایج حاصل از آزمایشات کشت گلدانی نشان داد که صفات رشد (ارتفاع گیاه، طول ریشه، وزن تر و خشک بخش هوایی و زمینی) و صفات موفوفیزیولوژیک (محتوی کلروفیل کل، a و b) تحت تأثیر منفی عصاره آبی برگ اکالیپتوس قرار گرفتند. نتایج فوق نشانگر اثر آللوپتی عصاره آبی برگ اکالیپتوس برگیاهان سویا و گاوپنبه می باشد. بر این مبنی بایستی اثر بازدارندگی عصاره اکالیپتوس بر گیاه سویا مورد توجه قرار گیرد و تمهیداتی جهت کاهش اثرات مخرب آن اندیشیده شود.

کلمات کلیدی

, اثرات آللوپتی, اکالیپتوس, سویا, گاوپنبه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059093,
author = {سیادتی فر, مریم and چنیانی, منیره and لاهوتی, مهرداد},
title = {بررسی پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی اکالیپتوس بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه},
booktitle = {دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {اثرات آللوپتی، اکالیپتوس، سویا، گاوپنبه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی اکالیپتوس بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه
%A سیادتی فر, مریم
%A چنیانی, منیره
%A لاهوتی, مهرداد
%J دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]