همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-10-19

عنوان : ( بررسی اثر سیستم پرورش (دسترسی و یا عدم دسترسی به چراگاه) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حیدر زرقی , سونیا زکی زاده , علی ابراهیمی متین , علی دهقان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از جوجه های گوشتی در تولید گوشت مرغ ارگانیک انجام شد. به این منظور تعداد 96 قطعه جوجه خروس و 96 قطعه جوجه مرغ گوشتی یکروزۀ راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل(2×2) شامل دو جنس نر و ماده با امکان دسترسی و یا عدم دسترسی به گردشگاه،4 تیمار با 4 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار گروه بندی شدند. جیره های غذایی با تراکم مواد مغذی پایین بر مبنای گندم و کنجاله سویا تنظیم شد. جوجه ها در طول دوره آزمایش (81-1 روزگی) به آب و دان دسترسی آزاد داشتند. میانگین رشد روزانه در کل دوره پرورش در جنس نر و ماده به ترتیب 60.53 و 47.45 گرم بدست آمد. مصرف خوراک و رشد روزانه در جنس نر در مقایسه با جنس ماده به طور معنی داری بالاتر و ضریب تبدیل خوراک، کیلو کالری انرژی مصرفی و گرم پروتئین مصرفی به ازای افزایش واحد وزن زنده به طور معنی دار پایین تر بود. دسترسی به گردشگاه باعث کاهش معنی دار وزن 81 روزگی و رشد در دوره سنی 81-1 روزگی در پرندگان جنس نر شد ولی بر جنس ماده تاثیری معنی دار نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که دسترسی به گردشگاه باعث کاهش رشد در جنس نر می شود. جنس نر جوجه های گوشتی دارای عملکر رشد بالاتر نسبت به جنس ماده هستند. با توجه به رشد پایین تر جنس ماده جوجه های گوشتی می تواند از آنها در تولید گوشت مرغ ارگانیک استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, ارگانیک, سیستم پرورش, جوجه های گوشتی, عملکرد رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059097,
author = {زرقی, حیدر and سونیا زکی زاده and علی ابراهیمی متین and علی دهقان},
title = {بررسی اثر سیستم پرورش (دسترسی و یا عدم دسترسی به چراگاه) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی},
booktitle = {همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارگانیک، سیستم پرورش، جوجه های گوشتی، عملکرد رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سیستم پرورش (دسترسی و یا عدم دسترسی به چراگاه) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی
%A زرقی, حیدر
%A سونیا زکی زاده
%A علی ابراهیمی متین
%A علی دهقان
%J همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
%D 2016

[Download]