بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور , 2016-08-27

عنوان : ( تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش )

نویسندگان: سمیرا سینایی , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنههای تارتن جنس Tetranychus Dufour مهمترین کنههای گیاهخوار هستند. تاکنون بالغ بر 150 گونه از این جنس در دنیاشناسایی شده است که برخی از آنها آفات مهم مزارع، باغات، جنگلها و مراتع و در مواردی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند. باوجود اینکه سیستماتیک این جنس بهطور گستردهای مطالعه شده است، اندازه کوچک این کنهها و تعداد محدود صفات تشخیصی، تفکیک مورفولوژیکی آنها را بسیار مشکل میکند . اغلب گونههای جنس تترانیخوس از نظر مورفولوژیکی مشابه و فقط شکل اندام تناسلی خارجی نر ) آدیاگوس( در آنها متفاوت است. همچنین، کلیدهای شناسایی بر ویژگیهای افراد بالغ تکیه میکنند و قابل استفاده برای شناسایی مراحل نابالغ نیستند. در این تحقیق، قابلیت بهکارگیری روش multiplex PCR بهمنظور شناسایی دو گونه تترانیخید، Tetranychus urticae Koch و Tetranychus turkestani Ugarov and Nikolski ، که اغلب در گلخانههای مشهد یافت میشدند موردبررسی قرار گرفت. هرچند تاکنون روشهای تشخیصی متعددی برای شناسایی گونههای Tetranychus مورد استفاده قرار گرفتهاند، این اولین بار است که یک پروتوکول تکمرحلهای multiplex PCR بهمنظور تفکیک همزمان این دو گونه مورد استفاده قرار گرفته است.در مقایسه با سایر روشهای مولکولی، بهکارگیری multiplex PCR در شناسایی گونهها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است به این دلیل که اجازه میدهد چندین قطعه DNA بهطور همزمان در یک واکنش تکثیر شوند. multiplex PCR تکمرحلهای طراحی شده،بر اساس ژن cytochrome c oxidase subunit 1 ( COI (، سریع، قابل اطمینان، دقیق و ساده است. تمام مراحل پروتوکول شناسایی )شامل استخراج DNA ، PCR و الکتروفورز( میتواند در حدود چهار ساعت تکمیل شود. بهمنظور استخراج سریع و اقتصادی DNA ، فقط یک عدد نمونه تترانیخید در لوله اپندورف ml 1.5 حاوی μl20 آب مقطر استریل خرد شد که بهعنوان منبع DNA مورد استفاده قرارگرفت. پس از طراحی دو پرایمر اختصاصی مستقیم و یک پرایمر عمومی معکوس با استفاده از Primer Premier 5 ( Premier Biosoft International, Palo Alto, CA ( و بهینهسازی دمای اتصال، عملکرد پرایمرها مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان دادکه DNA تکثیر شده حاصل از واکنش multiplex PCR برای T.urticae و T.Turkestani قادر است روی ژل الکتروفورز تشکیل باندهایی بدهد که از نظر اندازه طول جفت بازها متفاوت هستند ) 740bp و 950bp ، بهترتیب برای T.urticae و T.Turkestani (، که به شناسایی دو گونه بر اساس اندازه قطعه PCR حاصل منجر میشود. زمانی که مخلوطی متشکل از DNA هر دو گونه مورد استفاده قرار گرفت، الگوی باندهای حاصل قادر به تفکیک گونهها بود. علاوه بر این، آزمایشها نشان دادند که مراحل نابالغ کنهها نیز میتوانندبه خوبی توسط این روش تفکیک شوند. برای اطمینان از اختصاصی بودن واکنش برای دو گونه فوقالذکر، گونه دیگری از جنس Tetranychus ( T.neocaledonicub ( ، در واکنش فوق مورد استفاده قرار گرفت. راندن محصول PCR روی ژل، باند قابل مشاهدهای ایجاد نکرد که نشان دهنده اختصاصی بودن آغازگرهای طراحی شده برای گونههای T.urticae و T.turkestani بود

کلمات کلیدی

, شناسایی مولکولی, حشره, کنه تارتن دولکه ای, تترانیخوس, multiplex
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059100,
author = {سینایی, سمیرا and صادقی نامقی, حسین and فکرت, لیدا},
title = {تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شناسایی مولکولی، حشره، کنه تارتن دولکه ای، تترانیخوس، multiplex PCR .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش
%A سینایی, سمیرا
%A صادقی نامقی, حسین
%A فکرت, لیدا
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور
%D 2016

[Download]