بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (1067-1079)

عنوان : ( تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی وسمه -Indigofera tinctoria L.- )

نویسندگان: نادر مدافع بهزادی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور مطالعه ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد اندام هوایی گیاه دارویی وسمه -Indigofera tinctoria L.- در واکنش به تاریخ­های مختلف کاشت و تراکم بوته، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه بم در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. چهار تاریخ کاشت -15 فروردین، 30 فروردین، 14 اردیبهشت و 29 اردیبهشت ماه- به‌عنوان فاکتور اصلی و چهار تراکم کاشت -15، 25، 35 و 45 بوته در متر مربع- به‌عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، قطر کانوپی، تعداد شاخه جانبی، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک کل اندام هوایی وسمه در دو چین بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و تراکم بوته تأثیر معنی­داری -01/0p≤- بر روی صفات مورد اندازه­گیری در هر دو چین داشتند. بیشترین تولید برای تاریخ کاشت اوایل فروردین مشاهده شد، بطوری­که بالاترین وزن خشک برگ و ساقه در چین اول و دوم به ترتیب برای تاریخ کاشت 15 فروردین با 79/464، 54/463 و 75/399، 04/404 گرم در متر مربع بدست آمد. با تأخیر در کاشت از اوایل فروردین به اواخر اردیبهشت، وزن خشک کل اندام هوایی در چین اول 76/32 درصد و در چین دوم 58/78 درصد کاهش یافت. به طور کلی، تاریخ کاشت زود هنگام برای وسمه به دلیل طولانی­تر بودن دوره رشد، بالا بودن رطوبت نسبی محیط و خنکی هوا بر کشت دیرهنگام ارجحیت دارد. همچنین تراکم 45 بوته در متر مربع به‌عنوان تراکم مطلوب انتخاب گردید.

کلمات کلیدی

, قطر بوته, وزن خشک برگ, وزن خشک ساقه, وزن خشک کل اندام هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059114,
author = {مدافع بهزادی, نادر and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی وسمه -Indigofera tinctoria L.-},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {1067--1079},
numpages = {12},
keywords = {قطر بوته; وزن خشک برگ; وزن خشک ساقه; وزن خشک کل اندام هوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی وسمه -Indigofera tinctoria L.-
%A مدافع بهزادی, نادر
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2019

[Download]