اقتصاد مقداری, دوره (13), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (93-119)

عنوان : ( مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی) )

نویسندگان: سیدحامد فهیمی فرد , محمدعلی فلاحی , مصطفی کریم زاده , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علی رغم ضعف مدلهای ساختاری در تعیین تغییرات نرخ ارز، مشاهدات نشان می دهد که نرخ ارز به برخی متغیرهای بنیادی اقتصاد واکنش نشان می دهد. با توجه به رشد فزاینده بخش خارجی در بیشتر اقتصادها، مطالعات معاصر توجه خاصی به تأثیرات نرخ مبادله (TOT) در تعیین نرخ ارز داشته اند. در این مطالعه مدل ساختاری تعیین نرخ حقیقی ارز (RER) بین 70 واحد پولی طی دوره زمانی 2013- 1980 در چارچوب داده های تابلویی بررسی شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چارچوب نظری تعادل عمومی و دارای پایه های اقتصاد خرد می باشد. نتایج تحقیق فرضیه اثرگذاری TOT بر RER را در حالت ایستا و پویای مدل تأیید نموده به طوری که افزایش یک درصدی TOT ، RER را 0.167 درصد افزایش خواهد داد. نتایج آزمون های علیت انگل-گرانجر و سیمز نشان می دهند که جهت علیت از TOT به سوی RER خواهد بود. علاوه بر این، RER تحت تأثیر متغیرهای ساختاری دیگری همچون تراز تجاری، پیشرفت تکنولوژی و نرخ بهره حقیقی می باشد. برآورد مدل در گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی حاکی از آن است که TOT ، برخلاف کشورهای غیرنفتی، در کشورهای نفتی اثرگذاری معنی داری بر RER ندارد. دلیل این امر عرضه کنترل شده منابع ارزی در کشورهای نفتی برخلاف عرضه خرد همان منابع در کشورهای غیرنفتی است

کلمات کلیدی

, نرخ حقیقی ارز, نرخ مبادله, مدل تعادل عمومی, مدل داده های تابلویی پویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059129,
author = {فهیمی فرد, سیدحامد and فلاحی, محمدعلی and کریم زاده, مصطفی and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی)},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2016},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5850},
pages = {93--119},
numpages = {26},
keywords = {نرخ حقیقی ارز، نرخ مبادله، مدل تعادل عمومی، مدل داده های تابلویی پویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی)
%A فهیمی فرد, سیدحامد
%A فلاحی, محمدعلی
%A کریم زاده, مصطفی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2016

[Download]