اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی , 2016-05-11

عنوان : ( الگوهای نوین محیطهای یادگیری دانشگاهی براساس برنامه STEM )

نویسندگان: محدثه کافیان صفری , جعفر طاهری , حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در حوزۀ موفقیت نسل آینده در جهان در حال تحول امروز، بررسی تحولات روشها و برنامههای آموزشی است. یکی از مؤثرترین حیطه هایی که به تحقق این تحولات کمک کردهاست، تغییرات در ساختار محیطهای یادگیری میباشد. هدف این پژوهش، شناخت مهارتهای ضروری برای نسل امروز بهمنظور زندگی و کار در قرن حاضر، همچنین معرفی و بررسی یکی از برنامههای نوین آموزشی مبتنی بر این مهارتها، به نام STEM و نیز مراکز STEM واقع در پردیسهای دانشگاهی است که به عنوان شیوه های برای پرورش نسل آینده به تناسب شرایط و نیازهای آینده، ارائه شدهاست. در این پژوهش که اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانهای جمعآوری و دستهبندی شدهاست، به استخراج مهارتهای موردنیاز در هزارۀ سوم و معرفی برنامۀ STEM که برنامهای مبتنی بر این مهارتها میباشد پرداخته شده و در نهایت به معرفی و بررسی تعدادی از مراکز STEM که فضاهای نوینی در پردیسهای دانشگاهی کشورهای پیشرفته به ویژه امریکا هستند میپردازیم

کلمات کلیدی

مهارتهای هزارۀ سوم؛ STEM ؛ مراکز STEM ؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059132,
author = {کافیان صفری, محدثه and طاهری, جعفر and کامل نیا, حامد},
title = {الگوهای نوین محیطهای یادگیری دانشگاهی براساس برنامه STEM},
booktitle = {اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {مهارتهای هزارۀ سوم؛ STEM ؛ مراکز STEM ؛ دانشگاهها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوهای نوین محیطهای یادگیری دانشگاهی براساس برنامه STEM
%A کافیان صفری, محدثه
%A طاهری, جعفر
%A کامل نیا, حامد
%J اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی
%D 2016

[Download]