اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری , 2016-01-20

عنوان : ( بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی ( مورد مطالعه : کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی ) )

نویسندگان: محمدمهدی فراحی , الهام ناطق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط رقابتی و پیچیده امروز، سازمان ها نیازمند ایجاد قابلیت های یادگیری فزاینده می باشند. از جمله عواملی که بر قابلیت های یادگیری در سازمان ها تأثیرگذار می باشد، سبک رهبری تحول آفرین است. تحقیق حاضر با هدف آزمون نحوه تأثیرگذاری سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی انجام شده است. در این بین فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی به عنوان متغیر تعدیل کننده انتخاب شده اند. بر مبنای این متغیرها، پرسشنامه ای مبتنی بر 64 سؤال طراحی گردید و روایی آن از طریق تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی هر یک از پرسشنامه های سبک رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی به ترتیب ( 76 / 0 ، 78 / 0 ، 89 / 0 ) می باشد. جامعه آماری محقق 144 شعبه بانک کشاورزی استان خراسان رضوی بوده است که ازمیان آنها با توجه به فرمول نمونه گیری از جامعه محدود 97 شعبه به صورت در دسترس با تمرکز بر شعب اصلی شهرستان های بزرگ استان انتخاب گردید. داده های محقق از طریق پرسشنامه ها جمع آوری شد و تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد سبک رهبری تحول آفرین به صورت معنادار بر یادگیری سازمانی و تمام ابعاد آن در شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی تأثیرگذار است. در این بین فراموشی سازمانی هدفمند توانسته است تأثیر سبک رهبری بر یادگیری سازمانی را تعدیل نماید.در نهایت پیشنهادات کاربردی در همین زمینه به مدیران ارشد بانکارائه گردید.

کلمات کلیدی

, سبک رهبری تحول آفرین, یادگیری سازمانی, فراموشی سازمانی ( هدفمند, تصادفی ) و بانک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059135,
author = {فراحی, محمدمهدی and الهام ناطق},
title = {بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی ( مورد مطالعه : کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی )},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سبک رهبری تحول آفرین، یادگیری سازمانی، فراموشی سازمانی ( هدفمند، تصادفی ) و بانک کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی ( مورد مطالعه : کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی )
%A فراحی, محمدمهدی
%A الهام ناطق
%J اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]