اندیشه دینی, دوره (34), شماره (34), سال (2010-6) , صفحات (1-27)

عنوان : ( اراده خدا نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازی و طبرسی )

نویسندگان: حسن نقی زاده , اکرم ده پهلوان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیری است که متکلمان مسلمان در خصوص تعلق اراده خداوند به افعال انسان به منازعه برخاسته اند و این نزاع در کاوش های تفسیری نیز به ظهور رسیده است. در این میان، رویکرد دو مکتب اشعری و شیعی در نگاه دو مفسر، «فخر رازی» و «طبرسی» نسبت به موضوع یادشده در خور تامل است. از نظر فخر رازی، خداوند خالق همه کائنات و از جمله اعمال انسان و تحقق بخش همه آن هاست و بی آن که فرقی بین اعمال خوب یا بد انسان باشد، همه آن ها مشمول قضا و اراده الاهی واقع شده اند. اما طبرسی تعلق اراده خدا به شرور (و از جمله اعمال ناپسند انسان) را مطلقا نفی می کند. جای این پرسش است که آیا اختلاف پدیدآمده لفظی است یا واقعی، اگر به فرض، مراد اشاعره از تعلق اراده خدا به کفر و ایمان، اراده تکوینی باشد و مراد طبرسی از عدم تعلق اراده خدا به کفر، اراده تشریعی، کلام هر دو در جای خود صحیح خواهد بود. این مقاله، ضمن بحثی کلامی ـ قرآنی، به تبیین و تحلیل دیدگاه های دو مفسر پرداخته است.

کلمات کلیدی

تفسیر کلامی. خلق اعمال. فخر رازی. طبرسی. ایمان و کفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059139,
author = {نقی زاده, حسن and اکرم ده پهلوان},
title = {اراده خدا نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازی و طبرسی},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2010},
volume = {34},
number = {34},
month = {June},
issn = {2251-6123},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {تفسیر کلامی. خلق اعمال. فخر رازی. طبرسی. ایمان و کفر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اراده خدا نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازی و طبرسی
%A نقی زاده, حسن
%A اکرم ده پهلوان
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2010

[Download]