حدیث پژوهی, دوره (7), شماره (14), سال (2016-3) , صفحات (153-178)

عنوان : ( بررسی روایات نحوست روز دوشنبه )

نویسندگان: حسن نقی زاده , مرضیه روستا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گفت و گو درباره سعد و نحس ایام در بستر تاریخ بشر

کلمات کلیدی

حدیث. فقه الحدیث. نحوست. دوشنبه. تعارض حدیث. نقد حدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059141,
author = {نقی زاده, حسن and روستا, مرضیه},
title = {بررسی روایات نحوست روز دوشنبه},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {14},
month = {March},
issn = {2008-6547},
pages = {153--178},
numpages = {25},
keywords = {حدیث. فقه الحدیث. نحوست. دوشنبه. تعارض حدیث. نقد حدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روایات نحوست روز دوشنبه
%A نقی زاده, حسن
%A روستا, مرضیه
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2016

[Download]