کتاب قیم, دوره (5), شماره (12), سال (2015-8) , صفحات (149-169)

عنوان : ( تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت )

نویسندگان: حسن نقی زاده , حمیدرضا سعیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدیث معتبر از اصلی ترین منابع دینی مسلمانان است.

کلمات کلیدی

حدیث. نقد متن. معیارهای نقد متن. اهل سنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059143,
author = {نقی زاده, حسن and سعیدی, حمیدرضا},
title = {تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت},
journal = {کتاب قیم},
year = {2015},
volume = {5},
number = {12},
month = {August},
issn = {2251-6026},
pages = {149--169},
numpages = {20},
keywords = {حدیث. نقد متن. معیارهای نقد متن. اهل سنت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت
%A نقی زاده, حسن
%A سعیدی, حمیدرضا
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2015

[Download]