پژوهش های قرآنی, دوره (1), شماره (69), سال (2012-6) , صفحات (134-155)

عنوان : ( چالش نخستین نزول جمع‌بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر (ص) )

نویسندگان: محمد خامه گر , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیرباز بر سر نخستین سورۀ نازل شده بر پیامبر اختلاف بوده که آیا هم‌زمان با نبوت پیامبر، سورۀ علق بر ایشان نازل شده است و یا این سورۀ حمد است که افتخار نخستین نزول وحی قرآنی را از آن خود کرده است، یا هیچ یک از این دو سوره نخستین سوره نازل شده نبوده و سوره مدثر نخستین تجربه وحیانی رسول اکرم بوده است؟ این نوشتار در پی رفع چالش نخستین سورۀ نازل شده، دیدگاه‌های موجود در این موضوع را مطرح کرده و مدارک و شواهد هر دیدگاه را بحث و بررسی می‌نماید. سپس توجیهات مطرح شده جهت حل این چالش را بررسی کرده و راه حل نوینی جهت رفع چالش مطرح شده ارائه می‌نماید. کلیدواژگان

کلمات کلیدی

نخستین سوره؛ سوره علق؛ سوره حمد؛ سوره مدثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059144,
author = {خامه گر, محمد and نقی زاده, حسن},
title = {چالش نخستین نزول جمع‌بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر (ص)},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {69},
month = {June},
issn = {2251-9815},
pages = {134--155},
numpages = {21},
keywords = {نخستین سوره؛ سوره علق؛ سوره حمد؛ سوره مدثر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش نخستین نزول جمع‌بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر (ص)
%A خامه گر, محمد
%A نقی زاده, حسن
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2012

[Download]