پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (30), شماره (1), سال (2013-12) , صفحات (137-157)

عنوان : ( نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید )

نویسندگان: ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮﺣﺪی ﻣﺤﺼﻞ ﻃﻮﺳﻲ , ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪی , ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎدق زاده , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه طبقه بندی مفهومی جدید و جامع معطوف به مأموریت مربی در تربیت دینی است. برای این منظور به بررسی اجمالی و نقد رویکردهای برگرفته از مبانی‏ تعلیم و تربیت اسلامی که در فضای معرفتی متفکران داخلی‏ و به صورت دسته بندی تنظیم شده‏اند، پرداخته شد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی- نظری بهره گرفته شد. نظر به نتایج حاصل از این پژوهش، در طبقه بندی جدید، دو رویکرد کلان وظیفه گرا و نتیجه گرا مورد نظر قرار گرفت. سرانجام، با تبیین تطابق و سازواری مبانی دیدگاه وظیفه گرا (در مقابل رویکرد نتیجه گرا) با نگرش اسلامی، این رویکرد به عنوان موضعی مقبول برای مربی در تربیت دینی معرفی شد. بر اساس این دیدگاه ، مبنا انجام وظیفه بر طبق اصول از سوی مربی، در مسیر تربیت است و عدم دست‌یابی به نتایج مطلوب به عنوان ناکارآمدی کوشش‌های تربیتی مربی در نظر گرفته نمی‌شود.

کلمات کلیدی

, رویکردهای تربیت دینی , رویکرد وظیفه گرا, رویکرد نتیجه گرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059149,
author = {ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮﺣﺪی ﻣﺤﺼﻞ ﻃﻮﺳﻲ and ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪی and ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎدق زاده and نقی زاده, حسن},
title = {نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2013},
volume = {30},
number = {1},
month = {December},
issn = {2251-6360},
pages = {137--157},
numpages = {20},
keywords = {رویکردهای تربیت دینی ، رویکرد وظیفه گرا، رویکرد نتیجه گرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید
%A ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮﺣﺪی ﻣﺤﺼﻞ ﻃﻮﺳﻲ
%A ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪی
%A ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎدق زاده
%A نقی زاده, حسن
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2013

[Download]