علوم حدیث, دوره (18), شماره (70), سال (2014-2) , صفحات (104-128)

عنوان : ( بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال )

نویسندگان: حسن نقی زاده , سعیده سادات موسوی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخباریان، در قرون اخیر، بر گروهی از عالمان اطلاق می‌شود که نسبت به اخبار رسیده از معصومان: توجه ویژه نشان می‌دهند. در این میان، دیدگاه این گروه نسبت به علم رجال و ارزش آن در خور تأمل است. آنچه مشهور است، رویکرد منفی اخباریان به علم رجال و انکار نیاز به این دانش از سوی آنان است. شاید مخالفت اخباریان با علم درایه و در پی آن، تنویع حدیث و از سوی دیگر، رابطه تنگاتنگ میان علم درایه و دانش رجال همگان را بدین باور واداشته است. این پژوهش در صدد است که مشخص کند اخباریان به طور مطلق منکر علم رجال نبوده‌اند. تألیفات رجالی و گاه بررسی سندی روایات توسط آنان، این مدعا را تأیید می‌کند که آنان خود، منهج رجالی خاصی را داشته‌اند و در قبال آن اهداف خاصی را دنبال می‌کردند.

کلمات کلیدی

بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059150,
author = {نقی زاده, حسن and موسوی نیا, سعیده سادات},
title = {بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال},
journal = {علوم حدیث},
year = {2014},
volume = {18},
number = {70},
month = {February},
issn = {1561-0098},
pages = {104--128},
numpages = {24},
keywords = {بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال
%A نقی زاده, حسن
%A موسوی نیا, سعیده سادات
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2014

[Download]