اخلاق در علوم و فناوری, دوره (12), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (1-9)

عنوان : ( ارائه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان )

نویسندگان: عباس ثابت , اردلان فیلی , علیرضا پویا , امیرارسلان مجیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه : در تمامی پژوهشهای علمی، رعایت اخلاق پژوهش، تضمین کنندة کیفیت، امری ضروری و غیرقابل انکار می باشد که بایستی توسط همة پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد . مقاله حاضر با ارائه مدل علّی متغیرهای روانشناختی و آموزشی مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان تلاش می کند با ارائه متغیر های مربوطه اهمیت رعایت اخلاق پژوهش را دو چندان کند. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مطالعه، 730 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای –تصادفی متناسب با حجم هر یک از طبقات و بر اساس فرمول کوکران 252 نفر از آنان به عنوان نمونه تعیین گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی ازپنچ پرسشنامه بسته و استاندارد است. جهت تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی، ماتریس همبستگی، تحلیل مسیر و شاخص های نکویی برازش با استفاده از نرم افزار lisrel8.5 استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین متغیرهای تحقیق به ترتیب متغیرهای وجدانی بودن، شدت تنبیه ادراک شده، آموزش اخلاق پژوهش و نگرش مذهبی بیشترین اثر بر رعایت اخلاق پژوهش داشته اند، اما تاثیر گذاری متغیر خود تنظیمی پژوهش بر متغیر ملاک تایید نگردید نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق انجام اقداماتی جهت پررنگ تر کردن نظارت بر فعالیت های پژوهشی و ورود مفاهیم و الزامات اخلاق پژوهش و هم چنین تبعات عدم رعایت آن، در برنامه درسی دانشجویان می تواند به ارتقای رعایت اخلاق پژوهش بیانجامد.

کلمات کلیدی

, اخلاق پژوهش, آموزش, وجدانی بودن, نگرش مذهبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059160,
author = {عباس ثابت and فیلی, اردلان and پویا, علیرضا and امیرارسلان مجیدی},
title = {ارائه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2018},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-7634},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {اخلاق پژوهش، آموزش، وجدانی بودن، نگرش مذهبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان
%A عباس ثابت
%A فیلی, اردلان
%A پویا, علیرضا
%A امیرارسلان مجیدی
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2018

[Download]