دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (24), شماره (4), سال (2016-7) , صفحات (340-351)

عنوان : ( اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حمله وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترال )

نویسندگان: عبدالرحیم جمشیدزهی شه بخش , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , علی مشهدی , سید هاشم دانش ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: افتادگی دریچه میترال یک سندرم قلبی است که با پیامدهای جسمی و روان‌شناختی قابل ملاحظه‌ای برای مبتلایان همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب منتشر و حملۀ وحشت‌زدگی بیماران مبتلا افتادگی دریچه میترال انجام شد. روش بررسی: روش تحقیق شبه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. 16 نفر بیمار مبتلا به افتادگی دریچه میترال به تصادف در دو گروه آزمایش (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. درمان شناختی رفتاری طی10 جلسه و هفته‌ای دو بار با تأکید بر بازسازی شناختی، اصلاح تحریفات شناختی و آموزش تکنیک‌های رفتاری برای گروه آزمایش به کار گرفته شد. برای آزمودنی‌ها مقیاس نگرانی‌های سلامت اسپات و دوش (HCQ)، اضطراب منتشر(GAD- 7) و پرسشنامه وحشت‌زدگی آلبانی به صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون انجام شد. سپس داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که نگرانی، اضطراب و حملات وحشت‌زدگی به طور معنی‌داری در گروه آزمایش کاهش یافته است نتیجه‌گیری: درمان شناختی رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترال دارای کارایی قابل ملاحظه‌ای است؛ بنابراین توصیه می‌شود برای مبتلایان به پرولاپس دریچه میترال در کنار دارودرمانی از درمان شناختی رفتاری به عنوان درمان مکمل استفاده شود.

کلمات کلیدی

, افتادگی دریچه میترال, نگرانی, اضطراب منتشر, حملۀ وحشت‌زدگی, گروه درمانی شناختی- رفتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059161,
author = {عبدالرحیم جمشیدزهی شه بخش and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and مشهدی, علی and سید هاشم دانش ثانی},
title = {اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حمله وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2016},
volume = {24},
number = {4},
month = {July},
issn = {2228-5741},
pages = {340--351},
numpages = {11},
keywords = {افتادگی دریچه میترال، نگرانی، اضطراب منتشر، حملۀ وحشت‌زدگی، گروه درمانی شناختی- رفتاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حمله وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترال
%A عبدالرحیم جمشیدزهی شه بخش
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A مشهدی, علی
%A سید هاشم دانش ثانی
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2016

[Download]