مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (11), شماره (36), سال (2017-6) , صفحات (85-108)

عنوان : ( شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش‌ تولید )

نویسندگان: امیرحسین افشار , علیرضا پویا , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی متغیرهای چابکی مورد توجه در بخش تولیدی و بخش خدمات هتل‌داری می باشد به این منظور، متغیرهای مورد توجه شرکت‌های تولیدی چابک از ادبیات موضوع استخراج گردید و سپس در هتل‌های چابک بررسی شد. مورد مطالعه تحقیق، شرکت‌های تولیدی مستقر در مشهد و هتل‌های شهر مشهد می باشد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از دو پرسش‌نامه و تحلیل آن ها نیز به روش‌های تحیل واریانس چند متغیره، آزمون t مستقل و تحلیل تشخیصی صورت پذیرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری بین متغیرهای چابکی دو گروه وجود دارد. متغیرهایی که باعث بروز این اختلاف شده اند شامل آموزش و پرورش مستمر، فرهنگ تغییر، مشارکت و همکاری، پاسخ‌گویی، انعطاف‌پذیری، سرعت و شایستگی می‌باشند که در هتل‌ها بیشتر از شرکت‌های تولیدی بوده است. همچنین، ترکیب آموزش و پرورش مستمر و انعطاف‌پذیری، منجر به ایجاد بیشترین اختلاف هتل‌ها و شرکت‌های تولیدی شده است

کلمات کلیدی

, چابکی, بخش تولیدی, خدمات هتل‌داری, مطالعه تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059162,
author = {افشار, امیرحسین and پویا, علیرضا and خوراکیان, علیرضا},
title = {شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش‌ تولید},
journal = {مطالعات مدیریت گردشگری},
year = {2017},
volume = {11},
number = {36},
month = {June},
issn = {2322-3294},
pages = {85--108},
numpages = {23},
keywords = {چابکی، بخش تولیدی، خدمات هتل‌داری، مطالعه تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش‌ تولید
%A افشار, امیرحسین
%A پویا, علیرضا
%A خوراکیان, علیرضا
%J مطالعات مدیریت گردشگری
%@ 2322-3294
%D 2017

[Download]