پژوهشنامه ادب حماسی, دوره (11), شماره (19), سال (2015-9) , صفحات (27-65)

عنوان : ( تحلیل تطبیقی اسطوره ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضحّاکمحوری­ترین موجود اهریمنی شاهنامه و معادل اژی‌دهاک اوستایی و اژدهای سه ­سر هند و ایرانی است که یکی از بارزترین موجودات زیان‌کار در نوشته‌های مزدیسنا بشمار می­رود. تفسیرهایی متعدّد از اسطورة ضحّاک انجام شده است که با توجّه به تازی بودن ضحّاک در شاهنامه و یک‌سان پنداشتن دشت سواران نیزه­گذار با صحاری عربستان، برخی از تفسیرها اسطورة ضحّاک را یادمانی از پیکارهای مهاجران با تیره­های سامی­نژاد چون آشوری­ها، سومری­ها و بابلی­ها دانسته‌اند. در این جستار، ضمن نقد تفسیرهای دیگر، نشان داده شده که اسطورة ضحّاک می‌تواند با اسطورة خدای ماردوش زیر زمین در فرهنگ‌های بومی فلات ایران و سرزمین‌های مجاور مربوط باشد. مطابق این اسطوره، بهترین جوانان، قربانی خدای مالک دوزخ (قعر زمین) می‌شدند و اسطورة اژدهاکشی، نه یادمانی از یک نبرد تاریخی، که نمادی برای پایان این سنت خونین پیشاتاریخی بوده است

کلمات کلیدی

ضحّاک؛ مار؛ اژی‌دهاک؛ اژدها؛ فلات ایران؛ قربانی؛ میان‌رودان (بین‌النهرین).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059170,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {تحلیل تطبیقی اسطوره ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین)},
journal = {پژوهشنامه ادب حماسی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {19},
month = {September},
issn = {2322-5793},
pages = {27--65},
numpages = {38},
keywords = {ضحّاک؛ مار؛ اژی‌دهاک؛ اژدها؛ فلات ایران؛ قربانی؛ میان‌رودان (بین‌النهرین).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تطبیقی اسطوره ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین)
%A قائمی, فرزاد
%J پژوهشنامه ادب حماسی
%@ 2322-5793
%D 2015

[Download]