سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام , 2016-11-02

عنوان : ( مقایسه ظرفیت اکسیدانی شیر در نمونه های سالم و نمونه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی )

نویسندگان: نیلوفر تشکری , بابک خرمیان طوسی , مهران فرهودی , نیما فرزانه , محمد حیدرپور , کمیل مشایخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت شیر تحت تاثیر عواملی از قبیل سلامت دام، فواصل شیرواری و زمان نگهداری شیر و دمای آن قرار دارد. یکی از عوامل مهمو موثر در این زمینه ورم پستان است که حتی فرم تحت بالینی آن نیز می تواند بشدت کمیت و کیفیت شیر را تحت تاثیر قرار دهد.ورم پستان در گاو همراه با افزایش مقادیر رادیکال ها و اکسیدان هایی از قبیل نیتریک اکساید خواهد بود.در مطالعه حاضر تعداد150نمونه شیر از گاوهای شیری نژاد هولشتاین در یکی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد جمع آوری گردید. نمونه گیری مطابق توصیه شورای ملی ورم پستان ایالات متحده ( National Mastitis Council) انجام گرفت.هر دام از لحاظ روزهای شیرواری، تعداد زایش، تعداد سلولهای سوماتیک، آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی (CMT) و میزان تولید شیر به صورت کامل ثبت گردید. تبدیل dithiobis-2-nitrobenzoate (DTNB)5- به thio-2-nitrobenzoic acid (TNB) جهت اندازه گیری تشکیل رادیکال های مهمی نظیر نیتریک ی اکساید مورد سنجش قرار گرفت. از مجموع 150 نمونه شیر مورد آزمایش قرار گرفته 113 مورد سالم و 37 مورد مبتلا به ورم پستان بودند. تست آماری T-Test اختلاف معنی داری بین TNB در دو گروه سالم و ورم پستان نشان ندادp>0.05). همچنین اختلاف معنی داری بین میزان TNB و SCC نیز مشاهده نگردید. (p>0.05)

کلمات کلیدی

, ورم پستان, رادیکال آزاد, اکسیدان, سلول سوماتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059178,
author = {تشکری, نیلوفر and خرمیان طوسی, بابک and مهران فرهودی and فرزانه, نیما and حیدرپور, محمد and کمیل مشایخی},
title = {مقایسه ظرفیت اکسیدانی شیر در نمونه های سالم و نمونه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ورم پستان; رادیکال آزاد;اکسیدان; سلول سوماتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ظرفیت اکسیدانی شیر در نمونه های سالم و نمونه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی
%A تشکری, نیلوفر
%A خرمیان طوسی, بابک
%A مهران فرهودی
%A فرزانه, نیما
%A حیدرپور, محمد
%A کمیل مشایخی
%J سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام
%D 2016

[Download]