حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (267-276)

عنوان : ( ارزیابی اثرات بازدارندگی‌ نمک‌های مختلف بر کارایی علف‌کش‌ توفوردی در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L) )

نویسندگان: مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر نمک‌های بی‌کربنات سدیم، کربنات کلسیم، کلرور منیزیم و کلرور کلسیم بر کارایی علف‌کش‌ توفوردی در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) دو آزمایش جداگانه در سال 1394 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش برای هر علف هرز شامل دز علف‌کش توفوردی در سه سطح 540، 270 و 135 گرم ماده مؤثره در هکتار (72% SL)، نوع نمک در پنج سطح (بی‌کربنات سدیم، کربنات کلسیم، کلرور کلسیم و کلرور منیزیم هر کدام به میزان 500 میلی گرم بر لیتر و آب مقطر به عنوان شاهد) و نیز کاربرد و عدم کاربرد سولفات آمونیوم به میزان دو درصد حجمی بود. 21 روز بعد از سمپاشی درصد بقاء و وزن خشک اندام هوایی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد نمک به طور معنی‌داری کارایی علف‌کش توفوردی در کنترل علف جارو و تاج خروس ریشه قرمز را کاهش داد. هر چند نوع نمکی که موجب بیشترین کاهش کارایی توفوردی شد بین دو علف هرز متفاوت بود به نحویکه در علف جارو، بی‌کربنات سدیم نسبت به سایر نمک‌ها بیشترین کاهش کارایی توفوردی را موجب شد و در تاج خروس ریشه قرمز بین نمک‌ها اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. براساس نتایج حاصل از این تحقیق پاسخ گونه های علف های هرز به اثرات سختی آب برروی علف کش های اسیدی ضعیف بسته به نوع کاتیون متفاوت است. همچنین کاربرد سولفات آمونیوم در تمامی موارد منجر به غلبه بر اثرات منفی ناشی از حضور نمک در محلول پاشش شد.

کلمات کلیدی

, آب سخت, درصد بقاء, کلسیم, ماده افزودنی, منیزیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059179,
author = {میرزائی, مهناز and راستگو, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and اسکندر زند},
title = {ارزیابی اثرات بازدارندگی‌ نمک‌های مختلف بر کارایی علف‌کش‌ توفوردی در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {31},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4749},
pages = {267--276},
numpages = {9},
keywords = {آب سخت، درصد بقاء، کلسیم، ماده افزودنی، منیزیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات بازدارندگی‌ نمک‌های مختلف بر کارایی علف‌کش‌ توفوردی در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)
%A میرزائی, مهناز
%A راستگو, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A اسکندر زند
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]