پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (3), شماره (11), سال (2014-4) , صفحات (55-73)

عنوان : ( تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , محسن معینی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حسابداران به دلیل جایگاهی که در اختیار دارند با چالشهایی روبرو هستند و اگر بخواهند همواره اعتماد جامعه را به خود جلب نمایند، نیازمند رعایت اصول اخلاقی هستند. با توجه به رویکرد جهانی شدن اقتصاد، این نیاز نه در سطح ملی بلکه در عرصه بین المللی نمود یافته است. در این تحقیق، با استفاده از آزمون مبانی اخلاقی و مقیاس چند بعدی اصول اخلاقی مخصوص حسابداری، تاثیر جنسیت بر میزان در) دانشجویان حسابداری در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل کولبرگ، مدل چهار بخشی رست و ابعاد فرهنگی هافستد استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر بالاتر بودن سطح در) اخلاقی زنان نسبت به مردان است. همچنین دانشجویان محصل در کشور انگلستان از سطح در) اخلاقی بالاتری برخوردار هستند. مردگرایی در مقابل زن گرایی نیز بیشتر از سایرارزشهای فرهنگی هافستد بر در) اصول حسابداری تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی

, جنسیت , رشد اخلاقی, حساسیت اخلاقی, گرایش اخلاقی, نیت اخلاقی, درک اخلاقی, ارزش های فرهنگی هافستد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059192,
author = {عباس زاده, محمدرضا and معینی زاده, محسن},
title = {تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری},
journal = {پژوهش های تجربی حسابداری},
year = {2014},
volume = {3},
number = {11},
month = {April},
issn = {2251-8509},
pages = {55--73},
numpages = {18},
keywords = {جنسیت ،رشد اخلاقی،حساسیت اخلاقی، گرایش اخلاقی، نیت اخلاقی، درک اخلاقی، ارزش های فرهنگی هافستد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری
%A عباس زاده, محمدرضا
%A معینی زاده, محسن
%J پژوهش های تجربی حسابداری
%@ 2251-8509
%D 2014

[Download]