سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات , 2016-10-27

عنوان : ( کنترل پیش بین مبتنی بر مدل سیستم سوئیچ شونده خطی نامعین با ورودی خارجی )

نویسندگان: مریم بلوچ زاده , علی کریم پور , ناصر پریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله کنترل پیش بین مبتنی بر مدل سیستم سوئیچ شونده خطی نامعین با ورودی خارجی شامل اغتشاش خارجی و عدم قطعیت پارامتری را ارائه میکند. سیگنال سوئیچ از قبل معلوم است و ورودی خارجی کنترل بهگونهای طراحی میشود که تابع هزینه مینیمم شود. روش کنترل پیش بین مبتنی بر مدل به منظور کنترل بهینه سیستمهای سوئیچ شونده معین به صورت موثری استفاده شده است. به کارگیری روش کنترل پیش بین مبتنی بر مدل برای سیستم سوئیچ شونده نامعین با چالشهای مختلفی روبه رو است. در این مقاله برای غلبه بر این مشکلات، یک مدل مناسب معرفی میشود. سپس عدم قطعیت های سیستم سوئیچ شونده خطی نامعین با ورودی خارجی به وسیله کنترل کننده تاخیر زمانی مقاوم جبران میشوند و به وسیله کنترل پیش بین مبتنی بر مدل ورودی خارجی کنترل طراحی می شود.کارائی و عملکرد روش پیشنهادی با انجام تجزیه و تحلیل پایداری و نتایج شبیه سازی بررسی و ارائه میشود.

کلمات کلیدی

, پیش بین مبتنی برمدل, سیستم سوئیچ شونده, اغتشاش خارجی, عدم قطعیت پارامتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059205,
author = {بلوچ زاده, مریم and کریم پور, علی and پریز, ناصر},
title = {کنترل پیش بین مبتنی بر مدل سیستم سوئیچ شونده خطی نامعین با ورودی خارجی},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پیش بین مبتنی برمدل، سیستم سوئیچ شونده، اغتشاش خارجی،عدم قطعیت پارامتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل پیش بین مبتنی بر مدل سیستم سوئیچ شونده خطی نامعین با ورودی خارجی
%A بلوچ زاده, مریم
%A کریم پور, علی
%A پریز, ناصر
%J سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
%D 2016

[Download]