پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (6), شماره (23), سال (2016-9) , صفحات (115-129)

عنوان : ( اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران )

نویسندگان: محمد لشکری , مهدی بهنامه , ملیحه حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفی تها و مزی تهای نسبی هر کدام از بخ شهای اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سا لهای اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در 1353 م یباشد. برای محاسبه - بخش خدمات ایران در دوره 1391 و برای تخمین مدل اشتغال از ARCH نااطمینانی نرخ ارز واقعی از الگوی استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد ، نااطمینانی ARDL الگوی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر اشتغال در بخش خدمات ایران دارد، زیرا اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعت منفی است و در نتیجه نیروی کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت، جذب بخش خدمات می شوند. رابطه ارزش افزوده دوره جاری بخش خدمات و سرمایه سرانه، با اشتغال در این بخش منفی می باشد که نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت، نیروی کار و سرمایه جانشین هم هستند و سرمایه جانشین نیروی کار شده است. واردات خدمات باعث افزایش اشتغال و صادرات خدمات باعث کاهش اشتغال در بخش خدمات می شود.

کلمات کلیدی

, نااطمینانی, اشتغال, بخش خدمات, نرخ ارز واقعی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059209,
author = {محمد لشکری and بهنامه, مهدی and ملیحه حسنی},
title = {اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {23},
month = {September},
issn = {2228-5954},
pages = {115--129},
numpages = {14},
keywords = {نااطمینانی، اشتغال، بخش خدمات، نرخ ارز واقعی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران
%A محمد لشکری
%A بهنامه, مهدی
%A ملیحه حسنی
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2016

[Download]