پژوهش های علوم دامی, دوره (26), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (173-183)

عنوان : ( بررسی اثرات سطوح پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد رشد و برخی از خصوصیات ریخت شناسی ژژونوم جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , مرتضی بهروزلک , سارا بهشتی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعاتی: پوست درخت دارچین (Cinnamomum zeylanicum) به دلیل داشتن ماده موثر سینامالدهید دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی است که میتواند در تغذیه جوجه های گوشتی مفید باشد. هدف: این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزودن سطوح مختلف پودر دارچین به جیرۀ غذایی با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد و خصوصیات ریخت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی انجام شد. روش کار: آزمایش با 384 قطعه جوجه نر یکروزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار (شامل: 1- جیره پایه 2 -جیره پایه + 0/1 درصد پودر دارچین 3 - جیره پایه 0/2 درصد پودر دارچین 4 - جیره پایه + 0/3 پودر دارچین 5 - جیره پایه + پریمالاک 6- جیره پایه + پریمالاک + 0/2 درصد پودر دارچین 7 - جیره پایه + ویرجینیامایسین 8 -جیره پایه + ویرجینیامایسین + 0/2 درصد پودر دارچین)، چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت. نتایج: نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای آزمایشی تأثیری بر صفات عملکرد جوجه های گوشتی در طی 1 تا 21 روزگی و 1 تا 42 روزگی نداشتند (0/05<P). همچنین تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی داری بر وزن و طول روده باریک نشان ندادند (0/05<P). نتایج مربوط به شاخص های ریخت شناسی ژژنوم نشان داد که شاخص ضخامت لایه اپیتلیوم در تیمار 3 اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها و تیمار شاهد داشت (0/05>P). نتیجه گیری نهایی : میتوان چنین استنباط کرد که استفاده از پودر دارچین بر عملکرد پرنده تأثیرگذار نبود ولی باعث کاهش ضخامت اپیتلیوم بافت ژژنوم جوجه های گوشتی گردید که میتواند منجر به افزایش سطح جذب مواد مغذی در روده باریک گردد.

کلمات کلیدی

, آنتی بیوتیک, پروبیوتیک, پودر دارچین, جوجه گوشتی , ریخت شناسی ژژنوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059210,
author = {محمدعلی بهروزلک and حسن آبادی, احمد and مرتضی بهروزلک and سارا بهشتی مقدم},
title = {بررسی اثرات سطوح پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد رشد و برخی از خصوصیات ریخت شناسی ژژونوم جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2016},
volume = {26},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-5125},
pages = {173--183},
numpages = {10},
keywords = {آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پودر دارچین، جوجه گوشتی ، ریخت شناسی ژژنوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات سطوح پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد رشد و برخی از خصوصیات ریخت شناسی ژژونوم جوجه های گوشتی
%A محمدعلی بهروزلک
%A حسن آبادی, احمد
%A مرتضی بهروزلک
%A سارا بهشتی مقدم
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2016

[Download]