کنترل, دوره (10), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (14-28)

عنوان : ( کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی )

نویسندگان: احسان محمدزاده , ناصر پریز , سیدکمال حسینی ثانی , امین جاجرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، روش محاسباتی کارآمدی را جهت حل مساله کنترل بهینه دستهای از سیستمهای غیرخطی مرتبه کسری بر پایه ترکیب روش سری مودال و استراتژی برنامهریزی خطی ارایه مینماید. مشتق کسری بر اساس مفهوم ریمان- لیوویل و با مرتبه کسری بین صفر و یک در نظر گرفته شده است. معیار عملکردی که شامل هزینه نهایی میباشد انتگرال مربعی از حالت و کنترل با افق زمانی محدود در نظرگرفته شده است. در این مقاله هر دو مساله شامل وضعیت نهایی ثابت و آزاد بررسی شده است. در این روش، ابتدا روش سری مودال جهت تبدیل مساله مقدار مرزی مرتبه کسری غیرخطی اوّلیه، که از اصل ماکزیمم پونتریاگین بهدست آمده است، به دنبالهای از مسایل مقدار مرزی مرتبه کسری خطی نامتغیر با زمان بسط داده میشود. سپس این دنباله از مسایل مقدار مرزی مرتبه کسری خطی با تعریف یک مساله تغییراتی در حساب تغییرات و با استفاده از تکنیک گسسته سازی بر اساس تقریب مرتبه اول مشتقات کسری گرونوالد- لتنیکف و معرفی یک انتقال جدید به دنبالهای از مسایل برنامهریزی خطی تبدیل میشود. آنالیز همگرایی روش پیشنهادی ارایه و جهت حصول کنترل زیر- بهینه، الگوریتم تکراری و سریعی با تلاش محاسباتی اندک معرفی میگردد. در نهایت، دو مثال عددی که مبین کارایی روش پیشنهادی است ارایه میشود.

کلمات کلیدی

, Fractional-order optimal control, Extended modal series, Nonlinear fractional-order two point boundary value problem, Grünwald-Letnikov approximation, Linear programming. کنترل بهینه مرتبهکسری , سری مودال توسعهیافته, مساله مقدار مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059214,
author = {محمدزاده, احسان and پریز, ناصر and حسینی ثانی, سیدکمال and امین جاجرمی},
title = {کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی},
journal = {کنترل},
year = {2016},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-8345},
pages = {14--28},
numpages = {14},
keywords = {Fractional-order optimal control; Extended modal series; Nonlinear fractional-order two point boundary value problem; Grünwald-Letnikov approximation; Linear programming. کنترل بهینه مرتبهکسری ، سری مودال توسعهیافته، مساله مقدار مرزی مرتبهکسری غیرخطی، تقریب گرونوالد- لتنیکف، برنامهریزی خطی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی
%A محمدزاده, احسان
%A پریز, ناصر
%A حسینی ثانی, سیدکمال
%A امین جاجرمی
%J کنترل
%@ 2008-8345
%D 2016

[Download]