جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (48), شماره (97), سال (2016-9) , صفحات (125-137)

عنوان : ( انواع و فنون آموزش از منظر صدرالمتالهین )

نویسندگان: فهیمه شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش در نظر ملاصدرا تحت تاثیر مبانی حکمت متعالیه برداشتن موانع از جلوی تابش و فیضان الهیست. نفس انسان به شیوه‌های گوناگون علم را که حقیقت وجودی دارد به‌طور اکتسابی شامل علوم نظری و عملی و یا بدون کسب می‌یابد. با توجه به آثار ملاصدرا و اشارات یا تصریحات پراکنده او آموزش در یک نگاه کلی به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می‌شود. آموزش درونی شامل تفکر، الهام و وحی و آموزش بیرونی شامل نوع بی‌واسطه و با واسطه است. از نظر صدرالمتالهین آموزش شرایط و فنون خاصی دارد که بدون توجه به آن آموزش درست حاصل نمی‌شود. تزکیه، تبیین و استحکام مباحث نظری، خلوت، تقلید‌گریزی، تمرین، تکرار، آرامش روانی، رعایت ترتیب آموزش معارف و تزویج آنها و طی مسیر درست برای حصول نتیجه از این فنون است. تفاوت ملاصدرا در بیان انواع و فنون آموزش به تفاوت نگاه حکمت متعالیه به علم، بالذات هدف بودن و ماهیت الوهی آموزش باز می‌گردد.

کلمات کلیدی

, صدرالمتالهین, آموزش, علم, انسان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059220,
author = {شریعتی, فهیمه},
title = {انواع و فنون آموزش از منظر صدرالمتالهین},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2016},
volume = {48},
number = {97},
month = {September},
issn = {2008-9112},
pages = {125--137},
numpages = {12},
keywords = {صدرالمتالهین، آموزش، علم، انسان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انواع و فنون آموزش از منظر صدرالمتالهین
%A شریعتی, فهیمه
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2016

[Download]