علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (233-242)

عنوان : ( تأثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف )

نویسندگان: عباس هاشمی , رضا توکل افشاری , لیلا تبریزی , شیوا باروتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از بررسی ها خواص دارویی و تأثیر اسفرزه بر سازوکارهای فعالیت بدن انسان به اثبات رسیده است. تنش شوری از تنش های غیرزندۀ مهم است که تأثیر زیانباری بر جوانه زنی بذرها دارد. در بررسی آزمایشگاهی، به منظور ارزیابی ویژگی های جوانهزنی و سبز شدن اسفرزه در پاسخ به تنش شوری در دماهای مختلف، آزمایشی در سال 1334 در آزمایشگاه بذر گروه زراعت دانشگاه تهران انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 31 و 35 درجة ،25 ،21 ،15 ،11 ، چهار تکرار به اجرا در آمد، تیمارها شامل هفت دما ) 5 2 و 12 بار( از - - - ، 4 ، سلسیوس( بودند. در هر دما برای ایجاد تنش شوری در چهار سطح ) 1 کلرید سدیم استفاده شد. اعمال تنش شوری در دماهای مختلف بر جوانه زنی بذرهای اسفرزه نشان داد که بذرها در دمای 21 درجة سلسیوس بیشترین مقاومت به شوری را داشتند. تحت تأثیر سطوح تنش شوری در دماهای مختلف فراسنجه ) پارامتر(های جوانه زنی، شامل درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی، کاهش یافتند. با افزایش دما، شرایط مناسب تری از لحاظ دمایی، برای جوانه زنی بذر ایجاد شد و باعث افزایش تحمل به تنش شوری شد. افزایش شدت تنش شوری باعث شد که محدودۀ دمایی که بذر اسفرزه می تواند در آن جوانه زند، کاهش یابد.

کلمات کلیدی

, خواص دارویی, دما, سرعت جوانه زنی, یکنواختی جوانه زنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059224,
author = {عباس هاشمی and توکل افشاری, رضا and لیلا تبریزی and شیوا باروتی},
title = {تأثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {47},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4811},
pages = {233--242},
numpages = {9},
keywords = {خواص دارویی، دما، سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف
%A عباس هاشمی
%A توکل افشاری, رضا
%A لیلا تبریزی
%A شیوا باروتی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2016

[Download]