اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (23-38)

عنوان : ( مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد )

نویسندگان: امیر دادرس مقدم , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع پذیری برندها از عوامل موثر بر سهم محصول پنیر از برندهای مختلف در فروشگاه های مواد غذایی می‌باشد. دراین مقاله، با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ژنتیک (GFA) ، مدل‌سازی برای عوامل موثر بر سهم محصول پنیر برندهای کاله، پگاه ، صباح و رقبا صورت گرفته است. نمونه آماری شامل داده‌های پروژه نوشاد و شرکت صنایع شیر پگاه در سال 1393 از 435 فروشگاه‌ مواد غذایی در مشهد می‌باشد. نتایج نشان داد، از عوامل موثر بر سهم محصول پنیر برند کاله، حداقل قیمت برند کاله است. از اثرات مهم دیگر بر سهم محصول پنیر تنوع برند کاله است به طوری که هر چه تنوع برند کاله افزایش یابد، سهم محصول برند کاله در بازار افزایش می‌یابد. ضرایب تنوع صباح، پگاه و برندهای رقیب منفی شده است. از عوامل موثر بر سهم برند پگاه، حداکثر قیمت پگاه می‌باشد که تأثیر منفی دارد. ضریب تنوع پذیری صباح، کاله و رقبا منفی شده که نشان می‌دهد، تنوع پذیری برندهای دیگر باعث کاهش سهم محصول پنیر پگاه در بازار مشهد خواهد شد. در مورد سهم برند صباح، ضرایب تنوع پذیری کاله، پگاه و برندهای رقیب منفی شده و نشان می‌دهد، افزایش تنوع سهم برندهای دیگر باعث کاهش سهم برند صباح در بازار مشهد می‌شود. این مطالعه نشان داد، تنوع برند کاله، پگاه و صباح باعث کاهش سهم محصول پنیر برندهای رقیب در بازار می‌شود. ضرایب تنوع پذیری برندهای رقیب مثبت شده است. از عوامل موثر بر سود فروشگاه‌ها نیز تنوع پذیری برندها می‌باشد. حداقل قیمت برند صباح با سود فروشگاه رابطه مثبت و با حداکثر قیمت صباح رابطه منفی دارد و نیز قیمت صباح با سود فروشگاه رابطه عکس دارد. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که برندهای منتخب برای افزایش سهم خود در بازار بایستی به تنوع پذیری محصول پنیر توجه ویژه‌ای را داشته باشند.

کلمات کلیدی

, تنوع پذیری, پنیر, سهم برند, سود فروشگاه, الگوریتم GFA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059230,
author = {دادرس مقدم, امیر and قربانی, محمد and کرباسی, علی رضا and کهنسال, محمدرضا},
title = {مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5524},
pages = {23--38},
numpages = {15},
keywords = {تنوع پذیری، پنیر، سهم برند، سود فروشگاه، الگوریتم GFA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد
%A دادرس مقدم, امیر
%A قربانی, محمد
%A کرباسی, علی رضا
%A کهنسال, محمدرضا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2017

[Download]