اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (31), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (50-59)

عنوان : ( سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد) )

نویسندگان: امیر دادرس مقدم , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع محصول هر نشان تجاری نقش مهمی در انتخاب نهایی مصرف‌کنندگان دارد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری در طراحی و قیمت‌گذاری خطوط تولید برای مدیران باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط به 435 فروشگاه‌ مواد غذایی از داده‌های شرکت صنایع شیر پگاه در سال 1393می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از الگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات، سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری تعیین شود. نتایج الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات نشان داد که سطح بهینه تنوع نشان تجاری کاله در بازار از دیگر نشان‌های تجاری رقیب بیشتر شده است. همچنین نشان تجاری صباح باید 1 نوع از محصول پنیر خود را از بازار حذف نماید و نشان‌های تجاری کاله و پگاه در وضعیت بهینه از لحاظ تنوع محصول پنیر می‌باشند. با توجه به یافته‌ها از نظر قیمتی پیشنهاد می‌شود، سطح قیمت بهینه نشان تجاری کاله از دیگر رقبا بیشتر ‌باشد. همچنین فروشگاه‌های مواد غذایی برای افزایش سود، بایستی نسبت بیشتری از تنوع نشان‌های تجاری کاله و پگاه را داشته باشند.

کلمات کلیدی

, تنوع پذیری نشان تجاری, سود فروشگاه, سطح قیمت بهینه, الگوریتم PSO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059231,
author = {دادرس مقدم, امیر and قربانی, محمد and کرباسی, علی رضا and کهنسال, محمدرضا},
title = {سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {50--59},
numpages = {9},
keywords = {تنوع پذیری نشان تجاری، سود فروشگاه، سطح قیمت بهینه، الگوریتم PSO},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد)
%A دادرس مقدم, امیر
%A قربانی, محمد
%A کرباسی, علی رضا
%A کهنسال, محمدرضا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2017

[Download]