پژوهشنامه بازرگانی, شماره (80), سال (2016-12) , صفحات (79-119)

عنوان : ( بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی )

نویسندگان: زورار پرمه , محمد قربانی , حسین توکلیان , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه تدوین مدل چندبخشی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی، بخش غیرکشاورزی و نفت است. در این مطالعه ضمن تفکیک‌های بخش‌های اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت نیز در بخش‌های تولید نیز لحاظ شده است. به علاوه تاثیر تکانه‌های پولی و غیرپولی مانند بهره‎وری بخش کشاورزی و سیاست پولی بر بخش کشاورزی بررسی خواهند شد. برای این منظور ضرایب مدل با استفاده از روش بیزی و با استفاده از داده‌های دوره 91-1350 برآورد شده است. با این توضیحات نتایج تکانه‌های مورد اشاره بر بخش کشاورزی بیانگر آن است که در بین تکانه‌های مختلف مورد بررسی تکانه بهره‌وری (تکنولوژی) تاثیر مثبت بیشتری بر بخش کشاورزی خواهد گذاشت. زیرا تولید، صادرات، مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را افزایش داده و از سوی دیگر موجب کاهش تورم و واردات این بخش نیز می‌شود.

کلمات کلیدی

, تعادل عمومی پویای تصادفی, بهره‌وری, چسبندگی قیمت, مدل چند بخشی, سیاست پولی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059232,
author = {پرمه, زورار and قربانی, محمد and حسین توکلیان and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2016},
number = {80},
month = {December},
issn = {1735-0794},
pages = {79--119},
numpages = {40},
keywords = {تعادل عمومی پویای تصادفی، بهره‌وری، چسبندگی قیمت، مدل چند بخشی، سیاست پولی، بیزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
%A پرمه, زورار
%A قربانی, محمد
%A حسین توکلیان
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2016

[Download]