فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (29), سال (2016-6) , صفحات (5-21)

عنوان : ( اثر غلظت، زمان و نحوهی مصرف عصارهی جلبک دریایی بر برخی ویژگیهای مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ )

نویسندگان: محمد سیبی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر غلظت، زمان و نحوه ی مصرف عصاره ی جلبک دریایی بر برخی ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ، در سال 94-1393 این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه ی کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت های مصرف عصاره ی جلبک دریایی در چهار سطح (عدم مصرف و مصرف 1، 5/1 و 2 لیتر در هکتار)، مراحل مصرف عصاره ی جلبک دریایی در دو سطح (مصرف در مرحله ی رویشی و مصرف در مرحله ی زایشی) و نحوه ی کاربرد عصاره ی جلبک دریایی در دو سطح (کاربرد به صورت محلول پاشی برگی و کاربرد در خاک) بودند. نتایج نشان داد که غلظت های مصرف عصاره ی جلبک دریایی بر تمامی صفات اندازه گیری شده در این آزمایش اختلاف معنی داری (01/0p<) داشت. زمان های مصرف عصاره ی جلبک دریایی نیز بر تمامی صفات اندازه گیری شده به غیر از ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک اثر معنی داری نشان داد. نحوه ی مصرف عصاره ی جلبک دریایی بر حجم ریشه، وزن خشک ریشه، چگالی ریشه، عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی و ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک معنی دار بود. بر اساس نتایج به دست آمده در بر هم کنش غلظت و زمان مصرف عصاره ی جلبک دریایی بیشترین وزن خشک ریشه و چگالی ریشه مربوط به مصرف دو لیتر در هکتار عصاره ی جلبک دریایی در مرحله ی رشد رویشی گیاه بود. مصرف 5/1 لیتر در هکتار عصاره ی جلبک دریایی نسبت به عدم مصرف آن باعث اختلاف 08/54 درصدی در عملکرد بیولوژیک کل شد. همچنین مصرف عصاره ی جلبک دریایی در مرحله ی زایشی نسبت به مرحله ی رویشی گیاه بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص داد که این تفاوت در حدود 22/20 درصد بود.

کلمات کلیدی

, چگالی ریشه, عملکرد بیولوژیک و نسبت ریشه به اندام هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059235,
author = {سیبی, محمد and خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد},
title = {اثر غلظت، زمان و نحوهی مصرف عصارهی جلبک دریایی بر برخی ویژگیهای مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ},
journal = {فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {29},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۴۰۳X},
pages = {5--21},
numpages = {16},
keywords = {چگالی ریشه، عملکرد بیولوژیک و نسبت ریشه به اندام هوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر غلظت، زمان و نحوهی مصرف عصارهی جلبک دریایی بر برخی ویژگیهای مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ
%A سیبی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%J فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ ۲۰۰۸-۴۰۳X
%D 2016

[Download]