مرتع و آبخیزداری, دوره (69), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (323-338)

عنوان : ( تأثیرتوزیعهای احتمالاتی در افزایش دقت پیش بینی رسوب معلق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی عصبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد دز) )

نویسندگان: حمیده افخمی , محمدتقی دستورانی , فرزانه فتوحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به ماهیت دادههای رسوب و انتخاب روشهای مناسب پردازش بر روی دادهها قبل از ورود به مدلهای هوش مصنوعی از جمله مواردی است که میتواند نتایج حاصل از شبیهسازیها را به واقعیت نزدیک سازد. در این تحقیق تهث یر روشههای پهردازش دادهههای رسوب قبل از ورود به دو مدل شبکههای عصبی مصنوعی و سیستمهای استنتاج فازی عصبی در هفت ایستگاه حوضه سهد دز مهورد -بررسی قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به توزیعهای احتمالاتی حاکم بر دادهها سه سناریو در نظر گرفتهه شهد . سهناریوی اول بدون هیچ گونه پردازش و با استفاده از اصل دادهها، سناریوی دوم، پردازش دادهها از طریق استانداردسازی و در سناریوی سوم با توجه به حاکمیت توزیعهای لگاریتمی بر دادههای رسوب، از لگاریتم دادهها استفاده گردید. نتایج شبیهسازیها در دو مدل، کهارایی بهتهر و خطای کمتر را در شرایط استفاده از لگاریتم دادهها به خصوص در ایستگاهههایی کهه بهتهرین توزیهع ههای احتمها لاتی آن هها یکهی از 9/4 ،0/ توزیع های لگاریتمی می باشد، نشان دادند. درنهایت، مهدل فهازی عصهبی بها ضهریب مبسهتگی 59 RMSE= 1/4 ، MSE= و 0/44 ME= در ایستگاه بیاتون و در شرایط استفاده از لگاریتم دادهها بهترین عملکرد را نشان داد.

کلمات کلیدی

, پیش بینی رسوب, توزیعهای احتمالاتی, سیستم فازی عصبی, شبکه عصبی مصنوعی, رسوب معلق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059237,
author = {حمیده افخمی and دستورانی, محمدتقی and فرزانه فتوحی},
title = {تأثیرتوزیعهای احتمالاتی در افزایش دقت پیش بینی رسوب معلق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی عصبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد دز)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2016},
volume = {69},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5044},
pages = {323--338},
numpages = {15},
keywords = {پیش بینی رسوب، توزیعهای احتمالاتی، سیستم فازی عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، رسوب معلق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیرتوزیعهای احتمالاتی در افزایش دقت پیش بینی رسوب معلق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی عصبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد دز)
%A حمیده افخمی
%A دستورانی, محمدتقی
%A فرزانه فتوحی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2016

[Download]