مطالعات مدیریت بهبود و تحول, دوره (25), شماره (81), سال (2016-12) , صفحات (1-24)

عنوان : ( الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان نسبت به معنا داری کار با کاربرد روش کیو (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی) )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معناداری کار به عنوان یک خروجی ارزشمند شغلی مورد توجه بسیاری از مدیران و پژوهشگران قرار گرفته است، چرا که این مفهوم می تواند در باز طراحی، سازمان دهی و طراحی مشاغل سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. شرکت های دانش بنیان که جایگاهی خاص در اقتصاد مبتنی بر دانش دارند نیز نیازمند طراحی مشاغل و ساختارهای خود با رویکردهای نوین می باشند تا اثربخشی فعالیت هایشان را افزایش دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسائی الگوهای ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان باروش کیو است که یک روش آمیخته(کیفی- کمی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران شرکت های دانش بنیان مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی است که برای نمونه 19 نفر از مدیران با سابقه، متخصص و آشنا با کارکردها و مشکلات شرکت های دانش بنیان انتخاب شدند. به این منظور با استفاده از روش کیو، عبارات تالار گفتمان، تحلیل و چهار الگوی ذهنی مشارکت کنندگان در مورد کارمعنادار در میان مدیران شرکت های دانش بنیان جامعه مورد مطالعه، آشکار و نام گذاری گردید که عبارتند از: انتظار از کار، نگرش نسبت به کار، ماهیت کار و ویژگی های فردی. شناخت الگوهای ذهنی، می تواند در طراحی کار و فرآیندها مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, کار معنادار, شرکت های دانش بنیان, الگوی ذهنی, روش شناسی کیو, طراحی شغل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059241,
author = {ملک زاده, غلامرضا and رحیم نیا , فریبرز},
title = {الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان نسبت به معنا داری کار با کاربرد روش کیو (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی)},
journal = {مطالعات مدیریت بهبود و تحول},
year = {2016},
volume = {25},
number = {81},
month = {December},
issn = {2251-8037},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {کار معنادار، شرکت های دانش بنیان، الگوی ذهنی، روش شناسی کیو، طراحی شغل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان نسبت به معنا داری کار با کاربرد روش کیو (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی)
%A ملک زاده, غلامرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مطالعات مدیریت بهبود و تحول
%@ 2251-8037
%D 2016

[Download]