مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (1-13)

عنوان : ( مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد )

نویسندگان: مریم ابارشی , سیدمحمود حسینی , احمد آفتابی ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با توجه به اهمیت بررسی جریان در سازه های سنگریزه ای درشت دانه، به منظور مدلسازی جریان دوبعدی دائمی غیرخطی در این گونه سازه ها، یک مدل شبکه لوله ای معادل بدون نیاز به واسنجی پارامترهای هیدرولیکی و بر اساس روابط موجود در زمینه هیدرولیک جریان در محیط متخلخل، معرفی گردید. چون شبکه لوله ای معادل دارای یک جواب منحصر به فرد نمی باشد، سه ساختار مختلف از مدل شبکه لوله ای معادل با قطرهای متفاوت، تعریف گردید. تعداد لوله ها در هر امتداد بر مبنای تساوی تخلخل سطحی محیط متخلخل و مدل شبکه لوله ای معادل، محاسبه گردید. عامل اصطکاک لوله ها نیز که تابعی از سرعت جریان در لوله هاست، در هر گام تحلیل شبکه به گونه ای محاسبه شد که افت ارتفاع هیدرولیکی در واحد طول محیط متخلخل و مدل شبکه لوله ای معادل، یکسان باشد. نتایج تحلیل جریان در ساختارهای مورد بررسی شامل پروفیل سطح آب و دبی جریان، با مقادیر موجود نظیر آن از یک سازه سنگریزه ای احداث شده در یک فلوم آزمایشگاهی، مقایسه گردید. کمترین خطا در ساختاری که در آن قطر لوله ها بر اساس تساوی شعاع هیدرولیکی متوسط محیط متخلخل با شعاع هیدرولیکی لوله ها محاسبه گردید، مشاهده شد. نتایج بیانگر آن است که شبکه لوله ای معادل، پتانسیل این را دارد که از قابلیت های موجود در تحلیل جریان در شبکه های توزیع آب بهره گیرد و به عنوان یک روش عددی در تحلیل جریان در محیط متخلخل مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, محیط متخلخل درشت دانه, جریان غیرخطی دوبعدی, مدل شبکه لوله ای معادل, جریان با سطح آزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059253,
author = {ابارشی, مریم and حسینی, سیدمحمود and آفتابی ثانی, احمد},
title = {مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد},
journal = {مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {46},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-7918},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {محیط متخلخل درشت دانه، جریان غیرخطی دوبعدی، مدل شبکه لوله ای معادل، جریان با سطح آزاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد
%A ابارشی, مریم
%A حسینی, سیدمحمود
%A آفتابی ثانی, احمد
%J مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
%@ 2008-7918
%D 2017

[Download]