کشاورزی بوم شناختی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (74-89)

عنوان : ( همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی) )

نویسندگان: پریسا علیزاده , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات آب و هوا و تنوع آن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی بشریت در این قرن و پس از آن خواهد بود. لذا در این مطالعه همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم با استفاده از داده‌های تابلویی 15 استان ایران برای دوره زمانی 1389-1363 و الگوی اقتصادسنجی فضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون موران برای بررسی وجود اثرات فضایی در داده‌های تابلویی نشان داد که خودهمبستگی فضایی در بین داده‌ها وجود دارد. برآورد مدل فضایی با اثرات تصادفی (منتج از آزمون هاسمن تعدیل یافته) در بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولید ذرت ایران نشان داد که بالا بودن دمای کاشت بر تولید ذرت تأثیر منفی و مجذور آن اثر مثبت دارد. همچنین اثر افزایش دمای برداشت بر تولید این محصول مثبت و اثر مجذور آن منفی است. اثر بارندگی زمان کاشت منفی و اثر دمای دوره‌ی رشد بر تولید محصول مثبت می‌باشد. تأثیر متغیر سطح زیر کشت نیز مثبت می باشد. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد شد که کشت ذرت در استان‌های هرمزگان و یزد زودتر انجام شود، عملیات برداشت در استا‌ن‌های کرمان و سمنان زودتر و قبل از سرد شدن هوا انجام شود. عملیات کاشت ذرت در استان‌های کردستان و قزوین با کمی تاخیر آغاز شود که تحت تاثیر بارندگی‌های شدید اوایل فصل بهار قرار نگیرد.

کلمات کلیدی

, تغییرات اقلیمی, ذرت, داده‌های تابلویی, مدل فضایی با اثرات تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059259,
author = {علیزاده, پریسا and قربانی, محمد},
title = {همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی)},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-6824},
pages = {74--89},
numpages = {15},
keywords = {تغییرات اقلیمی، ذرت، داده‌های تابلویی، مدل فضایی با اثرات تصادفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی)
%A علیزاده, پریسا
%A قربانی, محمد
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2017

[Download]