روان شناسی بالینی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-11) , صفحات (37-48)

عنوان : ( اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرست )

نویسندگان: ربابه حصارسرخی , زهرا طبیبی , سید محسن اصغری نکاح , نادر باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: با توجه به افزایش روز افزون کودکان بی¬سرپرست و مشاهده ناسازگاری¬¬ها و اختلالات هیجانی در آنها که بر اثر جدایی از کانون خانواده به وجود می¬آید، توجه خاص به این کودکان احساس می¬گردد. لذا هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬سرپرست بود. روش: طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پسر بی¬سرپرست و بد¬سرپرست با دامنه¬ی سنی 4-8 سال دز مراکز نگهداری شهر مشهد بودند. نمونه آماری شامل 18 کودک با رفتار پرخاشگرانه که با استفاده از نظر مربی و پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش¬دبستانی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (9) و گروه کنترل (9) گمارده شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه 60 دقیقه¬ای، هفته¬ای دو جلسه تحت آموزش شایستگی هیجانی قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ مداخله¬ای دریافت نکردند. پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی ارومیه، آزمون تطبیق هیجانی ایزارد و همکاران (2003) و مقیاس ارزیابی خود نظم بخشی پیش دبستانی اسمیت- دونالد و همکاران (2011) و خرده آزمون گنجینه لغات مقیاس هوشی وکسلر پیش دبستانی در پیش و پس آزمون اجرا شد. یافته¬ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس، نشان داد که نمره دانش هیجانی، تنظیم هیجانی در کودکان گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون بیش از گروه کنترل بود. همچنین نمره پرخاشگری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس‌آزمون کاهش داشت. یافته¬های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره بین مؤلفه¬های دانش هیجانی نشان داد، نمره پس‌آزمون دانش موقعیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت. نتیجه‌گیری: آموزش شایستگی هیجانی می¬تواند روش مؤثری برای افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان باشد.

کلمات کلیدی

, آموزش شایستگی هیجانی, دانش هیجانی, تنظیم هیجانی, پرخاشگری, کودکان بی¬سرپرست و بد¬سرپرست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059262,
author = {حصارسرخی, ربابه and طبیبی, زهرا and اصغری نکاح, سید محسن and باقری, نادر},
title = {اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرست},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-501x},
pages = {37--48},
numpages = {11},
keywords = {آموزش شایستگی هیجانی، دانش هیجانی، تنظیم هیجانی، پرخاشگری، کودکان بی¬سرپرست و بد¬سرپرست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرست
%A حصارسرخی, ربابه
%A طبیبی, زهرا
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A باقری, نادر
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2016

[Download]