اقتصاد و مدیریت شهری, دوره (4), شماره (14), سال (2016-4) , صفحات (77-99)

عنوان : ( تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380 )

نویسندگان: محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به زمین، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذییر در توسذهه پایذ دار شذهر ی، امری ضروری است؛ زیرا زمین، جزء منابع اصلی توسهه پایدار شهری تلقی می شود. هدف ایذن پژوهش، تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان - های مختلف ایران طذی سذا هذای 0839 09 می باشد. روش تحقیق این پژوهش، اسنادی است و از تکنینذک کتابخانذه ای بذرای گذردروری اطلاعات استفاده شده است و نرم افزارهای GIS, GeoDa, PASW برای تحلیل اطلاعات بذه - کار رفته اند. یافته های پژوهش، بیانگر توزیع تصادفی قیمت زمین شهری طی سذا هذای 09 0839 در استان های مختلف ایران می باشند و براساس رزمون رگرسیون همزمان مشخص شذد که بین متغیرهای درصد شهرنشینی و متوسط مساحت زمین ساختمان های شهری با قیمذت زمین شهری در سا 0839 ، رابطه مهناداری وجود نداشته است؛ ولذی در سذا هذای 0831 و 0809 بین این متغیرها رابطه مهناداری وجود دارد. همچنین بین سذط توسذهه اسذتان هذا و قیمت زمین شهری در سا 0809 در برخی استان ها در سذط 01 درصذد، رابطذه مهنذادار ی وجود داشته است. پس از بررسی روند تغییرات متوسط قیمت زمذین شذهری در اسذتان هذای ایران طی سا های 0839 09 مشخص گردید کذه متوسذط ضذریغ تغییذرات قیمذت زمذین - 323 درصد بوده است و استان / شهری در کل کشور، برابر با 38 های بوشهر، خراسان رضذوی و همدان، به ترتیغ دارای بالاترین ضریغ تغییرات بوده اند و استان های کردسذتان، هرمزگذان و خوزستان نیز به ترتیغ دارای کمترین ضریغ تغییرات بوده اند.

کلمات کلیدی

, قیمت زمین شهری, شهرنشینی, استان, مساحت, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059269,
author = {قنبری, محمد and اجزاء شکوهی, محمد and رهنماء, محمدرحیم and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380},
journal = {اقتصاد و مدیریت شهری},
year = {2016},
volume = {4},
number = {14},
month = {April},
issn = {2345-2870},
pages = {77--99},
numpages = {22},
keywords = {قیمت زمین شهری، شهرنشینی، استان، مساحت، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380
%A قنبری, محمد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خوارزمی, امید علی
%J اقتصاد و مدیریت شهری
%@ 2345-2870
%D 2016

[Download]