هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2016-10-06

عنوان : ( ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618 )

نویسندگان: محمدامین ارشدترابی , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب یک روش مناسب برای مدیریت لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری با توجه به نوع منطقه و ملاحظات اقتصاادی بسیار حائز اهمیت است. از جمله این روش ها که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز متداول است، سوزاندن لجن فاضلاب با هدف بازیابی انرژی است. ولی در این روش حدود یک سوم از مواد جامد لجن به شکل خاکستر باقی می ماند که دفع نهایی آن در محیط، مخاطرات زیست محیطی متعددی را به دنبال دارد. موضوع تحقیق حاضر، ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری است تاا امکاان استفاده از این خاکستر در تولید محصولات سیمانی (مانند ملات یا بتن ) مورد بررسی قرار گیرد. در این ارتباط به بررسی ویژگی های فیزیکی(شامل نرمی ذرات،شاخص فعالیت پوزولانی، وزن مخصوص و مورفولوژی ذرات) و شیمیایی (شامل آزمایش XRF و افت حرارتی) خاکستر لجن پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مورفولوژی نامنظم و سطح متخلخل ذرات خاکستر لجن سبب افزایش سطح مخصوص می گردد و این موضوع منجر به افزایش میزان جذب آب توسط این ذرات در مقایسه با سیمان پرتلند می شود. شاخص فعالیت پوزولانی اندازه گیری شده در سنین 7 و 22 روز به ترتیب ارقامی معادل 73 و 39 درصد را ارایه داد که الزامات اساتاندارد ASTM C618 را تامین می نماید. نتایج آنالیز شیمیایی نیز حاکی از آن بود که خاکستر لجن عمدتا از اکسیدهای کلسیم، سیلیسیوم، آلومینیوم و آهن تشکیل شده است. به طور کلی نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که رفتار خاکستر لجن به عنوان جایگزین سیمان، در محدوده بین مواد پوزولانی و پرکننده طبقه بندی می شود.

کلمات کلیدی

, خاکستر لجن فاضلاب شهری, پوزولان, سیمان, ASTM C618
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059275,
author = {ارشدترابی, محمدامین and دانش, شهناز and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618},
booktitle = {هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خاکستر لجن فاضلاب شهری، پوزولان، سیمان، ASTM C618},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618
%A ارشدترابی, محمدامین
%A دانش, شهناز
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
%D 2016

[Download]