کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, دوره (6), شماره (22), سال (2016-9) , صفحات (115-138)

عنوان : ( واکاوی تطبیقی خاستگاه پدیداری اسطوره‏ی جفت گیاهی در تمدن‏های فارسی و عربی )

نویسندگان: کلثوم صدیقی , فرزانه زارعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاوش و سودابه،‌ ایزد و ایزد-بانو یا به بیان روشن‏تر ‌جفت گیاهیِ اسطوره ی ایرانیِ مرگ و باززایی دوباره هستند که در سیر گریزناپذیر اساطیر کهن، سرنوشتی همچون جفت گیاهی اسطوره ی مرگ و باززایی بین النهرین برایشان رقم خورده است؛ بر بنیاد پژوهش های نگارندگان، در تصاویر پیوند خورده با این دو جفت گیاهی همواره چنین به نظر می‏رسد که ایزدبانوان آب سبب مرگ ایزدان گیاهی و هبوط آنان به جهان فرودین مرگ می شوند؛ در این جستار، ‌نگارندگان کوشیده اند تا بر بنیاد شیوه ی نقد اسطوره گرا به خوانش و تفسیر تطبیقی اساطیر یاد شده و بررسی خاستگاه ظهور این جفت گیاهی در دو تمدن ایران و بین النهرین بپردازند. دریافت فرجامین جستار حاضر، حکایت از آن دارد که از یکسو بنیاد حقیقی و خاستگاه اصلی پدیداری اسطوره‏ در دو تمدن، بر آب در جایگاه بزرگ-مادر سبزینه و گیاه و به عنوان بن‏مایه‏ی زندگانی طبیعت استوار است و از دیگر سوی، بن‏مایه‏ی اسطوره‏ی جفت گیاهی در دو تمدن، دارای خاستگاه دینیِ متأثِّر از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متغیّر با ریزش‏های جوّی اندک و غلبه‏ی خشکسالی است و از همین روست که نمودهای آیینی این اسطوره تا روزگار حاضر نیز همچنان در آیین‏های آب و تمنای باران دو تمدن قابل بازیابی است.

کلمات کلیدی

, جفت گیاهی , تمدن ایران , تمدن بین النهرین , آب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059280,
author = {صدیقی, کلثوم and زارعی, فرزانه},
title = {واکاوی تطبیقی خاستگاه پدیداری اسطوره‏ی جفت گیاهی در تمدن‏های فارسی و عربی},
journal = {کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {22},
month = {September},
issn = {2228-7639},
pages = {115--138},
numpages = {23},
keywords = {جفت گیاهی ،تمدن ایران ،تمدن بین النهرین ، آب، روشنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی تطبیقی خاستگاه پدیداری اسطوره‏ی جفت گیاهی در تمدن‏های فارسی و عربی
%A صدیقی, کلثوم
%A زارعی, فرزانه
%J کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی
%@ 2228-7639
%D 2016

[Download]