پژوهشنامه نهج البلاغه, دوره (3), شماره (12), سال (2016-3) , صفحات (25-42)

عنوان : ( بررسی تطبیقی« ارجاع» به عنوان یکی از عوامل« انسجام متنی» در گزیده هایی از نهج البلاغه )

نویسندگان: کلثوم صدیقی , عاطفه ستایش مهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسجام"ارتباط دستوری و واژگانی عناصر داخل یک متن است که به وسیله آن متن یکپارچه و معنی دار میشود؛ در این مقاله بر آنیم تا بر پایه دیدگاه مایکل هلیدی و رقیه حسن ، عامل"ارجاع " را به عنوان یکی از عوامل" انسجام متنی"در"گزیده های نهج البلاغه و ترجمه های فارسی و انگلیسی آن" از طاهره صفار زاده بررسی نماییم؛ در این تحقیق با کاربست روش نمونه گیری سیستماتیک و تحلیل تطبیقی ترجمه‏ی فارسی و انگلیسی نهج البلاغة ابتدا براساس فرمول کوکران، از تعداد 1111 جمله موجود در کتاب، تعداد 285 جمله انتخاب شده و همراه با ترجمه این عبارات ، عامل" ارجاع"، شناسایی ، جدا سازی و مقایسه گردیده است. برای بررسی این فرضیه از آزمون chi-square و جدول توافقی crosstabs استفاده شده است؛ در بررسی به عمل آمده ، به این نتیجه رسیدیم که در متن اصلی نهج البلاغه و متون ترجمه شده ی آن ، با وجود استفاده‏ی بیشتر از "ارجاع" و "ادوات ربط" نسبت به سایر عوامل "انسجام"، در کاربرد ارجاع ، بین متن عربی و متون ترجمه شده فارسی و انگلیسی تفاوت معنی داری وجود دارد .

کلمات کلیدی

, تحلیل گفتمان , انسجام متنی , عوامل انسجام , ارجاع , ضمیر, نهج البلاغه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059281,
author = {صدیقی, کلثوم and ستایش مهر, عاطفه},
title = {بررسی تطبیقی« ارجاع» به عنوان یکی از عوامل« انسجام متنی» در گزیده هایی از نهج البلاغه},
journal = {پژوهشنامه نهج البلاغه},
year = {2016},
volume = {3},
number = {12},
month = {March},
issn = {2345-5233},
pages = {25--42},
numpages = {17},
keywords = {تحلیل گفتمان ،انسجام متنی ، عوامل انسجام ، ارجاع ، ضمیر، نهج البلاغه ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی« ارجاع» به عنوان یکی از عوامل« انسجام متنی» در گزیده هایی از نهج البلاغه
%A صدیقی, کلثوم
%A ستایش مهر, عاطفه
%J پژوهشنامه نهج البلاغه
%@ 2345-5233
%D 2016

[Download]