دانش حسابداری مالی, دوره (3), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (53-67)

عنوان : ( بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , نوید پایدارمنش , متینا خرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر نرخ تورم و چرخه عملیاتی فعالیتهای اصلی شرکت بر نگهداری وجه نقد در شرکت می‌پردازیم. تحقیق در بازه زمانی یازده ساله‌ی 1382 تا 1392 برای 118 شرکت انجام شده است. تحقیق دارای دو فرضیه می‌باشد که با استفاده از یک مدل رگرسیونی چند متغیر و نرم‌افزار آماری R مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین تورم و نگهداشت وجه نقد رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد؛ و بین چرخه عملیاتی شرکت و نگهداشت وجه نقد رابطه معنی‌داری وجود ندارد. منطقی است که با افزایش تورم شرکت‌ها وجه نقد کمتری نگه‌داری کنند، همچنین با توجه به نتیجه فرضیه دوم، تغییرات چرخه عملیاتی شرکت (شامل موجودی‌ها) تاثیری بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها نمی‌گذارد.

کلمات کلیدی

, تورم, چرخه عملیاتی, نگهداشت وجه نقد, بورس اوراق بهادار تهران, وجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059283,
author = {عباس زاده, محمدرضا and پایدارمنش, نوید and متینا خرمی},
title = {بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد},
journal = {دانش حسابداری مالی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-8975},
pages = {53--67},
numpages = {14},
keywords = {تورم، چرخه عملیاتی، نگهداشت وجه نقد، بورس اوراق بهادار تهران، وجه نقد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد
%A عباس زاده, محمدرضا
%A پایدارمنش, نوید
%A متینا خرمی
%J دانش حسابداری مالی
%@ 2251-8975
%D 2016

[Download]