دانش حسابداری, دوره (7), شماره (25), سال (2016-9) , صفحات (123-144)

عنوان : ( بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه بندی شرکت ها ونیکویی برازش مدل علی نقدینگی )

نویسندگان: زینب نوربخش حسینی , محمدجواد ساعی , محمدرضا عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازۀ شرکت به عنوان یک متغیر معمولاً کنترلی، در بسیاری از تحقیقات اثبااتی مالی و حسابداری مورداستفاده قرارگرفته است. اندازۀ شرکت در تحقیقات ماالی و حسابداری به وسیلۀ شاخص های متعددی از جمله ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار شرکت )جمع ارزش بازار سهام و بدهی ها(، میزان فروش شرکت و تعداد کارکناان اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تأثیر استفاده از تعاریف مختلف برای اندازۀ شرکت، بر رتبه بندی شرکت ها و همچنین بار نیواویی بارازش الگاوی پایش بینای نقدینگی )بر مبنای نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش(، در نمونه ای متشاو از 021 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 0831 تا 0830 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد کاه رتباه بنادی شرکت ها ازنظر اندازه، با تغییر در اندازۀ شرکت، به صورت معناداری تغییر نمی کند، ولی در الگوی پیش بینی جریان نقد عملیاتی، تعریف اندازه بر مبنای معیار فروش)چه با مقیاس لگاریتمی و چه با مقیاس ارزش نسبی( کمترین خطای پیش بینی را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, نقدینگی, اندازه شرکت, پیش بینی وجه نقد, رتبه بندی شرکت ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059285,
author = {نوربخش حسینی, زینب and ساعی, محمدجواد and عباس زاده, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه بندی شرکت ها ونیکویی برازش مدل علی نقدینگی},
journal = {دانش حسابداری},
year = {2016},
volume = {7},
number = {25},
month = {September},
issn = {2008-8914},
pages = {123--144},
numpages = {21},
keywords = {نقدینگی،اندازه شرکت،پیش بینی وجه نقد،رتبه بندی شرکت ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه بندی شرکت ها ونیکویی برازش مدل علی نقدینگی
%A نوربخش حسینی, زینب
%A ساعی, محمدجواد
%A عباس زاده, محمدرضا
%J دانش حسابداری
%@ 2008-8914
%D 2016

[Download]