ادب و زبان فارسی, دوره (19), شماره (39), سال (2016-9) , صفحات (85-107)

عنوان : ( بررسی استعاره مفهومی در سوره¬ی بقره )

نویسندگان: حمید صباحی گراغانی , احمد رضا حیدریان شهری , عبدالرضا محمدحسین زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استعاره بخاطر انتزاعی بودن حوزه مذهب، از فراوانی بالایی در قرآن کریم برخوردار است. تا چندی پیش و قبل از پیدایش زبان¬شناسی شناختی، استعاره تنها، رویکردی برای خیال¬پردازی شاعرانه و روشی برای ابداعات هنری قلمداد می¬شد اما با طرح نظریه¬ی استعاره مفهومی، استعاره ابزاری برای تفکر و اندیشه به شمار رفت که در سراسر زندگی بشر جریان دارد و به کمک آن بسیاری از مفاهیم انتزاعی مفهوم¬سازی می-شوند. این پژوهش در صدد است تا نشان دهد قرآن کریم مفاهیم انتزاعی و مجرد را با چه ساز و کاری مفهوم¬سازی می¬کند و قلمرو مبدأ استعاره¬های مفهومی تا چه اندازه با تجارب انسان سروکار دارد. این بررسی نشان می-دهد که استعاره در سراسر گفتمان قرآن در سوره¬ی بقره حضور دارد و ابزاری است که به کمک آن مفاهیم انتزاعی چون زندگی، زمان، فهمیدن، انفاق و ... مفهوم¬سازی می¬شوند و معمولا قلمرو¬های مبدأ از حوزه¬های ملموس و مرتبط با زندگی بشر انتخاب شده¬اند.

کلمات کلیدی

, سوره¬ی بقره, استعاره, استعاره مفهومی, زبان¬شناسی شناختی, مفهوم¬سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059293,
author = {حمید صباحی گراغانی and حیدریان شهری, احمد رضا and عبدالرضا محمدحسین زاده},
title = {بررسی استعاره مفهومی در سوره¬ی بقره},
journal = {ادب و زبان فارسی},
year = {2016},
volume = {19},
number = {39},
month = {September},
issn = {1727-2106},
pages = {85--107},
numpages = {22},
keywords = {سوره¬ی بقره، استعاره، استعاره مفهومی، زبان¬شناسی شناختی، مفهوم¬سازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی استعاره مفهومی در سوره¬ی بقره
%A حمید صباحی گراغانی
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A عبدالرضا محمدحسین زاده
%J ادب و زبان فارسی
%@ 1727-2106
%D 2016

[Download]