اولین همایش کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش , 2016-10-27

عنوان : ( تاثیر حاد فعالیت هوازی و بی هوازی بر BDNF سرم و میزان دقت دختران بسکتبالیست شهرستان بجنورد )

نویسندگان: آیدا رمضانزاده , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امروزه بیشتر مربیان از نداشتن دقت کافی در بازی های حساس بسکتبال به عنوان معضل اساسی یاد می کنند و ازآنجاییکه BDNF نقش مهمی بر دقت دارد،هدف از انجام این پژوهش تاثیر حاد فعالیت هوازی و بی هوازی بر BDNF سرم و میزان دقت دختران بسکتبالیست شهرستان بجنورد می باشد.مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی،تعداد 20 نفر دختر بسکتبالیست با میانگین سنی18 تا 25 سال و نمایه ی توده بدنی 52/3±67/17 کیلوگرم متر مربع به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند به صورت تصادفی به دو گروه ده نفری، تجربی1(نمرین هوازی) و تجربی2(تمرین بی هوازی) تقسیم شدند.گروه اول (هوازی) تست کوپر و گروه دوم (بی هوازی) تست رست را انجام دادند.تست دقت در پیش و پس آزمون انجام شد،نمونه های خونی پس از سپری شدن 10تا 12 ساعت ناشتایی در نوبت اول ساعت 8 صبح و نوبت دوم بلافاصله پس از پایان تمرین تهیه شدند. برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از روش آزمون تی استیودنت در گروه های همبسته و مستقل استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 05/0≥p آزمایش شدند..یافته ها: انجام یک جلسه تمرین بی هوازی از لحاظ آماری تاثیر معنی داری برBDNF سرم نداشت ولی میزان دقت آنان افزایش معنی داری یافت؛اما درگروه تمرین هوازی،یک جلسه تمرین بر BDNF سرم و میزان دقت بسکتبالیست ها تاثیر معنی داری داشت.نتیجه گیری: باتوجه به نقشی که BDNF روی شاخص های عملکرد شناختی مانند دقت دارد؛ بنابراین تمرین هوازی باعث بهبود کارایی سیستم عصبی ورزشکاران و در نتیجه دست یابی به عملکرد بهینه ی ورزشکار از لحاظ دقت در حین تمرین و نتیجه ی مطلوبی در بازی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, تمرین بی هوازی, BDNF , دقت, دختران بسکتبالیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059294,
author = {آیدا رمضانزاده and فتحی, مهرداد},
title = {تاثیر حاد فعالیت هوازی و بی هوازی بر BDNF سرم و میزان دقت دختران بسکتبالیست شهرستان بجنورد},
booktitle = {اولین همایش کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تمرین هوازی،تمرین بی هوازی، BDNF ،دقت،دختران بسکتبالیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر حاد فعالیت هوازی و بی هوازی بر BDNF سرم و میزان دقت دختران بسکتبالیست شهرستان بجنورد
%A آیدا رمضانزاده
%A فتحی, مهرداد
%J اولین همایش کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش
%D 2016

[Download]