جغرافیا و مطالعات محیطی, دوره (5), شماره (17), سال (2016-5) , صفحات (127-133)

عنوان : ( تحلیل و بررسی روزهای آلوده هوای مشهد )

نویسندگان: طاهره سلطانی , امیر گندمکار , هوشنگ عطایی , عباس مفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه داده های آودگی هوا به صورت روزانه و برای ساله 1384 تا 1390 از سازمان حفاظت محیط زیست شهر مشهد تهیه شد.

کلمات کلیدی

, ایران, بررسی آماری, آلودگی هوا, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059305,
author = {طاهره سلطانی and امیر گندمکار and هوشنگ عطایی and مفیدی, عباس},
title = {تحلیل و بررسی روزهای آلوده هوای مشهد},
journal = {جغرافیا و مطالعات محیطی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {17},
month = {May},
issn = {2008-7845},
pages = {127--133},
numpages = {6},
keywords = {ایران، بررسی آماری، آلودگی هوا، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و بررسی روزهای آلوده هوای مشهد
%A طاهره سلطانی
%A امیر گندمکار
%A هوشنگ عطایی
%A مفیدی, عباس
%J جغرافیا و مطالعات محیطی
%@ 2008-7845
%D 2016

[Download]