اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (24), شماره (94), سال (2016-9) , صفحات (1-23)

عنوان : ( مشخصات قرارداد آتی برتج در استان مازندران )

نویسندگان: ماریه نگهدارسمسکنده , سید علی حسینی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از کشورهای جهان، استفاده از قراردادهای آتی محصولات کشاورزی، روشی مناسب برای کاهش ریسک قیمتی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می باشد. در ایران بازار آتی برای محصولات کشاورزی به طور سازمان یافته وجود ندارد. در پژوهش حاضر، با توجه به لزوم ایجاد بازار آتی برای برنج، به تعیین مهمترین ویژگی های اولیه قرارداد آتی برنج در استان مازندران پرداخته شده است، برای تعیین مقدار سپرده مورد نیاز و حد مجاز نوسانات قیمت روزانه در این بازار از مدل ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) استفاده شده است. همچنین برای تعیین سایر مشخصات قرارداد آتی برنج از شبیه سازی قیمت های آتی با استفاده از قیمت های نقدی هفتگی سال 91 تا 93 و نرخ بهره بدون ریسک روزانه بهره گرفته ایم. گرفته شده است در این مطالعه با توجه به گستردگی کشت انواع برنج در استان مازندران؛ با استفاده از سطح زیر کشت، دو نماینده برای انواع مرغوب و پرمحصول در نظر گرفته شده است و سپس مشخصات قرارداد آتی برای این دو نوع برنج به دست آمده است.

کلمات کلیدی

, برنج مرغوب, برنج پرمحصول, مشخصات قرارداد آتی, ارزش در معرض خطر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059306,
author = {نگهدارسمسکنده, ماریه and سید علی حسینی and شاه نوشی فروشانی, ناصر and محمدی, حسین},
title = {مشخصات قرارداد آتی برتج در استان مازندران},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2016},
volume = {24},
number = {94},
month = {September},
issn = {1022-4211},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {برنج مرغوب، برنج پرمحصول، مشخصات قرارداد آتی، ارزش در معرض خطر شرطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشخصات قرارداد آتی برتج در استان مازندران
%A نگهدارسمسکنده, ماریه
%A سید علی حسینی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A محمدی, حسین
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2016

[Download]