پژوهش های تاریخی ایران و اسلام, دوره (1), شماره (17), سال (2016-2) , صفحات (65-82)

عنوان : ( سوء استفاده مالی در دوره تیموری ( خواجه غیاث الدین احمد خوافی) )

نویسندگان: عباس سرافرازی , رحیم جوان لاجی , مظهر ادوای ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواجه غیاث¬الدین پیراحمد خوافی یکی از وزرای مشهور دورۀ تیموریان می¬باشد که سی سال منصب وزارت را در دورۀ شاهرخ و جانشینانش برعهده داشت. اگرچه پیراحمد توانست در دورانِ طولانیِ وزارت خویش در دستگاه حکومتِ شاهرخ، مصدر و منشأ خدمات ارزنده¬ای شود، امّا یکی از مسائلی که در خصوص روزگارِ وزارت وی مطرح شده، مسئلۀ اختلاس یا به تعبیر دیگر، سوءاستفاده‌های مالی است که در منطقة جام (تربت جام کنونی) اتفاق افتاده و پیراحمد هم به طور غیرمستقیم در موضع این اتهام قرار گرفته است. سوالی که این مقاله حول محور آن شکل گرفته، این است که چگونه با وجودی که مورخین دورۀ تیموری سخنی از نقش پیراحمد خوافی در این اختلاس نگفته‌اند، اما وی همچنان از سوی برخی پژوهشگران در معرض این اتهام قرار گرفته است؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، سعی در روشن کردن این مسئله دارد که پیراحمد در اختلاس جام نقشی نداشته و اتهامی که به وی زده شده، بدون هیچ استدلالی مطرح شده و پایه و اساس درست و روشنی ندارد. کلیدواژه: اختلاس، جام، دورة تیموری، شاهرخ، غیاث‌الدین پیراحمد خوافی، اتهام.

کلمات کلیدی

, اختلاس, جام, دورة تیموری, شاهرخ, غیاث‌الدین پیراحمد خوافی, اتهام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059312,
author = {سرافرازی, عباس and جوان لاجی, رحیم and ادوای, مظهر},
title = {سوء استفاده مالی در دوره تیموری ( خواجه غیاث الدین احمد خوافی)},
journal = {پژوهش های تاریخی ایران و اسلام},
year = {2016},
volume = {1},
number = {17},
month = {February},
issn = {2345-2099},
pages = {65--82},
numpages = {17},
keywords = {اختلاس، جام، دورة تیموری، شاهرخ، غیاث‌الدین پیراحمد خوافی، اتهام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سوء استفاده مالی در دوره تیموری ( خواجه غیاث الدین احمد خوافی)
%A سرافرازی, عباس
%A جوان لاجی, رحیم
%A ادوای, مظهر
%J پژوهش های تاریخی ایران و اسلام
%@ 2345-2099
%D 2016

[Download]