مطالعات زبان و گویش های غرب ایران, دوره (2), شماره (6), سال (2014-10) , صفحات (27-46)

عنوان : ( بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گرایی )

نویسندگان: ماندانا پیروزفر , محمود الیاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه اخیر، نگرش زبانی یکی از مهمترین موضوعات مطرح در حوزﮤمطالعات زبان و به خصوص جامعه شناسی زبان به شمار می رود. با توجه به اهمیت مبحث نگرش زبانی افراد دوزبانه، پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد ذهن گرایی، به بررسی نگرش زبانی کردزبانان ساکن در شهر سنندج نسبت به زبان فارسی معیار می پردازد و با بهره گیری از دو ابزار پرسشنامه و آزمون تطبیق صدا، نگرش شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی را مورد سنجش قرار می¬دهد. بدین منظور، 148 زن و مرد دوزبانه، در دو گروه سنی (18-15 ساله و 32-22 ساله) و سه سطح تحصیلی متفاوت (دانش آموز دبیرستان، دیپلم و دانشجو) در شهر سنندج به صورت تصادفی انتخاب شدند. پس از توزیع پرسشنامه و اجرای آزمون تطبیق صدا، داده¬ها جمع آوری شدند و مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته های حاصل حاکی از آن است که به طورکلی، نگرش زبانی کردزبانان ساکن شهر سنندج نسبت به زبان فارسی معیار مثبت نیست، و نگرش شناختی و عاطفی افراد نسبت به این زبان با یکدیگر متفاوت است. در پژوهش حاضر، برای نخستین بار این دو نوع نگرش با استفاده از دو ابزار متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. وجه تمایز این پژوهش با دیگر پژوهش های انجام شده در ایران، بهره گیری از آزمون تطبیق صدا برای سنجش نگرش عاطفی دوزبانه ها می باشد.

کلمات کلیدی

, جامعه شناسی زبان, نگرش زبانی, نگرش شناختی, نگرش عاطفی, دوزبانگی, آزمون تطبیق صدا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059317,
author = {پیروزفر, ماندانا and الیاسی, محمود},
title = {بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گرایی},
journal = {مطالعات زبان و گویش های غرب ایران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {6},
month = {October},
issn = {2345-2579},
pages = {27--46},
numpages = {19},
keywords = {جامعه شناسی زبان، نگرش زبانی، نگرش شناختی، نگرش عاطفی، دوزبانگی، آزمون تطبیق صدا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گرایی
%A پیروزفر, ماندانا
%A الیاسی, محمود
%J مطالعات زبان و گویش های غرب ایران
%@ 2345-2579
%D 2014

[Download]