مرتع و آبخیزداری, دوره (68), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (835-851)

عنوان : ( مقایسه گروههای عملکردی گیاهی در اراضی دیم رها شده و پوشش طبیعی مرتع )

نویسندگان: محمد فرزام , فریبا نوعدوست , فهیمه رفیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور مقایسة صفات و گروه ساخ) و مرتع شدرق 28 های عملکردی گیاهی در مرتع شخم و رهاشذه (پس از در منطقة بهارکیش شوچا در اساا خراسا رضوی انجام شف. در دو سایت شخم خورده و شاهف چهل واحف نمونه برداری یک مار مربعی به روش سیساماتیک تصادفی مساقر شف. در هر پ ت فهرست گونه های گیاهی، فراوانی، پوشدش تداجی و بیست صفت رویلای، فنولوژیکی و تولیفمثلی انفازه گیری و ثبت شف. بر اساس آندالیز همبسداگی پیرسدو ، بدا اسدافاده از نرم ، نُه صفت R افزار د شکل زیسای، تاج گیاه، روش تولیفمثل، ساخاار ذخیره ای، نوع ریلاده، دورة رویلادی بدرش، شدکل رویلای، دورة زنفگی و روش تکثیر د صفات عملکردی اناخاب شفنف. طبقه بنفی و رساه بنفی داده ها در ماتریس نُه صفت گونه، با اسافاده از نرم112در ، به تفکیک پنج گروه عملکردی منجر شدف. درصدف TWINSPANS وCANOCO افزارهای پوشش کل دو گروه عملکردی در اراضی شخم خورده به طور معنی درصف) کاهش یافت، ولدی درصدف پوشدش 70 داری ( درصف) افزایش یافت. بر اساس ناایج این تحقیق، گیاها یک20 د 10سه گروه عملکردی به طور نسبی ( ساله با صفات و شکل زیسای تروفیت، ژئوفیت، ریزوم دار در مقابل تخریب شخم مقاوم انف، ولدی گیاهدا چنفسداله (فانروفیدت، کامفیدت، همی کریپاوفیت) و گیاهانی که سیسام ریلاه ای راست و تاج پوشدش گسدارده دارندف در مقابدل تخریدب ناشدی از شدخم حساس انف.

کلمات کلیدی

, اراضی دیم رهاشده, بهارکیش, تخریب فیزیکی, صفات عملکردی گیاهی, گراسلند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059323,
author = {فرزام, محمد and فریبا نوعدوست and رفیعی, فهیمه},
title = {مقایسه گروههای عملکردی گیاهی در اراضی دیم رها شده و پوشش طبیعی مرتع},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2016},
volume = {68},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5044},
pages = {835--851},
numpages = {16},
keywords = {اراضی دیم رهاشده، بهارکیش، تخریب فیزیکی، صفات عملکردی گیاهی، گراسلند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه گروههای عملکردی گیاهی در اراضی دیم رها شده و پوشش طبیعی مرتع
%A فرزام, محمد
%A فریبا نوعدوست
%A رفیعی, فهیمه
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2016

[Download]