کاوشی نو در فقه, دوره (21), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (65-92)

عنوان : ( نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن )

نویسندگان: عطیه علیزاده نوری , محمدتقی فخلعی , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوشتار پیش رو با رویکردی تاریخی - تحلیلی و با طرح روایتی جامع از پیشینه و روند بکارگیری مخالفت با عامه به عنوان مرجح باب تعارض اخبار نوشته شده است. در این اثر کوشیده شده با واکاوی سیر تاریخی موضوع در خلال بررسی نوشته های فقهی بجامانده از زمان نخستین کاربردها تا عصر حاضر موقعیت آن نمایانده شود. درنگ در رویکردهای متفاوت پدید آمده در مرجحیت مخالفت با عامه و شرایط و چگونگی اعمال آن در بین فقها و فراز و فرودهای پدیدار شده در طول تاریخ نتایج تأمل برانگیزی را ببار آورده که از جمله می توان به اذعان به رویکردهای سلبی و ایجابی نسبت به اصل موضوع، تغییر یافتن ادبیات موضوع پس از چندین قرن، گزینس معیار تقیه در اخذ به این مرجح و ادعای برقراری تلازم بین تقیه و مخالفت با عامه از سوی اکثر فقها اشاره کرد. ضمن اینکه این مقاله شماری از آسیبهای ناشی از تحلیل غلط و درک نامناسب از حقیقت مخالفت با عامه و شروط بکارگیری آن را نیز بررسی کرده است.

کلمات کلیدی

, عامه, مخالفت با عامه, حمل بر تقیه, تعارض ادله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059327,
author = {علیزاده نوری, عطیه and فخلعی, محمدتقی and صابری, حسین},
title = {نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن},
journal = {کاوشی نو در فقه},
year = {2014},
volume = {21},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-3181},
pages = {65--92},
numpages = {27},
keywords = {عامه، مخالفت با عامه، حمل بر تقیه، تعارض ادله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن
%A علیزاده نوری, عطیه
%A فخلعی, محمدتقی
%A صابری, حسین
%J کاوشی نو در فقه
%@ 1735-3181
%D 2014

[Download]